Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2014, 31547Overig

Besluit Autoriteit Consument en Markt inzake melding voorgenomen concentratie Eneco Holding en Utrecht Warmte Newco

Zaaknummer: 14.1133.22 Eneco Holding / Utrecht Warmte Newco

In Staatscourant nr. 30320 van 23 oktober 2014 is mededeling gedaan van de melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Eneco Holding N.V. voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over Utrecht Warmte Newco, onderdeel van Nuon Power Generation B.V.

Op 30 oktober 2014 heeft Autoriteit Consument en Markt besloten dat voor het tot stand brengen van de hierboven genoemde concentratie geen vergunning is vereist. Dit besluit, ACM/DM 2014/206167, is aan de meldende partijen op 30 oktober 2014 bekendgemaakt.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam.

Autoriteit Consument en Markt,

namens deze

A.M. Andeweg,

Teammanager Directie Mededinging