Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Graft-De RijpStaatscourant 2014, 31097Ruimtelijke plannen

Logo Graft-De Rijp
Vaststelling wijziging projectbesluit ‘Nieuwbouw schapenschuur Trui Poppe’, Oostdijkje te De Rijp, Graft-De Rijp

Burgemeester en wethouders van gemeente Graft-De Rijp maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Graft-De Rijp op 9 oktober 2014 heeft besloten om het projectbesluit ´Nieuwbouw schapenschuur Trui Poppe´ van 16 februari 2012 en het bijbehorende besluit van 28 maart 2013, met toepassing van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht te wijzigen.

Wijzigingsbesluit

De gemeenteraad van Graft-De Rijp heeft op 9 oktober 2014 bovengenoemd projectbesluit gewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State van 23 juli 2014 (met zaaknummer 201308563/1/A1), waarbij de Raad van State de gemeenteraad van Graft-De Rijp opdraagt om het projectbesluit van 16 februari 2012, aangevuld bij besluit van 28 maart 2013, te herstellen, zijn de verbeelding en de regels gewijzigd.

Tegen de besluiten van 16 februari 2012 en 28 maart 2013 is (hoger) beroep ingediend. Artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht biedt de mogelijkheid om hangende het beroep gebreken uit het oorspronkelijke besluit te herstellen. Bij besluit van 9 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Graft-De Rijp de volgende wijzigingen vastgesteld:

  • a. de verbeelding behorend bij het projectbesluit van 16 februari 2012 wordt vervangen door de verbeelding van 3 september 2014, met projectnummer TP 001.11;

  • b. de regels behorend bij het projectbesluit van 16 februari 2012 komen geheel te vervallen. Verwezen wordt naar de regels van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2009 van de gemeente Graft-De Rijp (vastgesteld d.d. 27 mei 2010), met uitzondering van het bepaalde onder lid 9.2, sub a onder 3, wat bepaalt dat de oppervlakte van een gebouw niet meer dan 150m² mag bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is;

  • c. In tegenstelling tot het bepaalde onder lid 9.2, sub a onder 3 van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2009, wordt bij onderhavig wijzigingsbesluit bepaald dat de oppervlakte van een gebouw op onderhavig perceel niet meer dan 650m² mag bedragen;

  • d. op onderhavig perceel mag alleen oriëntatieverlichting worden toegepast, waarbij de uitstraling richting de Eilandspolder geminimaliseerd dient te zijn.

Inzage

Het raadsbesluit van 9 oktober 2014 en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 29 oktober 2014 tot en met dinsdag 9 december 2014 voor een ieder ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Graft-De Rijp. Het plan kan worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Daarnaast zijn de genoemde documenten digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website: www.graftderijp.nl.

Beroep

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen de bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld. Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een eerder ingesteld beroep, dat is gericht tegen het projectbesluit van 16 februari 2012 en het bijbehorende besluit van 28 maart 2013, heeft op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht mede betrekking op het raadsbesluit van 9 oktober 2014. Belanghebbenden die al eerder beroep hebben ingesteld hoeven dit dus niet opnieuw te doen.

Het projectbesluit van 16 februari 2012 en het besluit van 28 maart 2013 zijn reeds in werking getreden. Het raadsbesluit van 9 oktober 2014 treedt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening daags na afloop van de beroepstermijn in werking.