Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesStaatscourant 2014, 3071Verkeersbesluiten

Logo EemnesVERKEERSBESLUIT

Instellen éénrichtingsverkeer Torenzicht tussen Driest en Plantsoen

Burgemeester en wethouders van Eemnes,

Gelet op:

 • -artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 dat de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) dat de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens E8a van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • -artikel 15 van het BABW, waarin verwoord is dat er dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, Paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake Verkeerstekens’;

 • -artikel 24 van het BABW dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de politie Midden Nederland, Afdeling MVBZ;

 • -de Algemene plaatselijke verordening Eemnes d.d. 25 oktober 2010;

Overwegende dat:

 • -in het najaar de Torenzicht wordt gereconstrueerd tussen de Driest en het Plantsoen;

 • -het reconstructieplan een uitgebalanceerd ontwerp is dat rekening houdt met de belangen van de weggebruikers en bewoners m.b.t. de openbare parkeervoorzieningen, de bomen en de verkeersafwikkeling voor voetgangers, langzaam - en gemotoriseerd verkeer;

 • -na afweging van alle belangen gekozen is voor een dwarsprofiel van de weg met een verhardingsbreedte van 3,50 m.;

 • -gegeven de nieuwe verhardingsbreedte het instellen van éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer noodzakelijk is;

 • -de afwikkeling van het langzame (snor)fietsverkeer in beide richtingen mogelijk blijft;

 • -op basis van verkeerstellingen en een onderzoek naar de verkeerskundige effecten m.b.t. de juiste richting van het éénrichtingsverkeer, er voor gekozen is om het éénrichtingsverkeer af te wikkelen van west naar oost;

 • -het voor vrachtverkeer mogelijk blijft om via de route Molenweg-Raadhuislaan-Korenschoof de winkels aan de Torenzicht te bevoorraden;

 • -het ongewenst is dat vrachtwagens in oostelijke richting gebruik maken van een route via de Driest vanwege het smalle wegprofiel van deze weg;

 • -de Torenzicht binnen de bebouwde kom gelegen is en dat deze in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Eemnes;

 • -het college op 6 augustus 2013 besloten heeft éénrichtingsverkeer in te stellen op de Torenzicht tussen de Driest en het Plantsoen in de richting van west naar oost conform de bijbehorende tekening, met uitzondering voor (snor)fietsers;

 • -het overleg van 27 juni 2013 met de Vakspecialist Verkeer van de Politie Midden Nederland en hun schriftelijke advies d.d. 17 juli 2013;

  nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

B E S L U I T EN :

 • door het plaatsen van borden C02 en C03 met onderbord OB04 van Bijlage 1 van het RVV 1990 op de Torenzicht;

 • door het plaatsen van bord C07 van Bijlage 1 van het RVV 1990 op de Driest;

 • de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersborden te plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte situatietekening.

  Namens het college van Eemnes,

  • L.Vos,

   Afdelingsmanager Aanleg en Beheer

   van de BEL Combinatie

Datum: 24 januari 2014,

Bijlage: gewaarmerkte situatietekening, d.d. 7 augustus 2013.

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eemnes, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van 'bezwaarschrift'. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. “Voorlopige voorziening” Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit besluit ligt gedurende een termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 1-5 te Eemnes. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden.