Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Bescherming persoonsgegevensStaatscourant 2014, 30497Overig

Ontwerpbesluit voorafgaand onderzoek Stichting Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurdersgedrag, College Bescherming persoonsgegevens

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een melding ontvangen voor een verwerking van persoonsgegevens van de hieronder genoemde organisatie;

Stichting Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurdersgedrag te Den Haag (Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurdersgedrag) – z2014-00509

Op grond van artikel 31, eerste lid, jo artikel 32, derde lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voert het CBP een nader onderzoek uit naar de rechtmatigheid van de door de verantwoordelijke verstrekte beschrijving van de verwerking, die eerder is beoordeeld onder zaaknummer z2007-01270. Ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgen hieronder de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit en kennisgeving van de stukken.

Ontwerpbesluit

De gemelde verwerking houdt in dat de organisatie voornemens is om:

  • strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden, anders dan in de gevallen genoemd in artikel 22, vierde lid, onderdelen a en b Wbp

Op basis van het voorafgaand onderzoek is het CBP voornemens om de door de melder beschreven verwerking rechtmatig te achten.

Terinzagelegging van de stukken

Het op de melding betrekking hebbende ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen vanaf heden ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur bij het CBP, Juliana van Stolberglaan 4-10 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over dit ontwerpbesluit om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren naar voren brengen. Zij worden verzocht dit bij voorkeur schriftelijk kenbaar te maken aan het CBP via onderstaand adres onder vermelding van boven vermeld zaaksnummer. De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.

College bescherming persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Telefoonnummer: 070-8888500.