Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandStaatscourant 2014, 30328Overig

Publicatie AGOS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, wijziging productdossier BGA Asparago Bianco di Cimadolmo

Gelet op artikel 2 van het Instellingsbesluit Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de volgende publicatie in Publicatieblad C 371 van 18 oktober 2014 van de Europese Unie bekend.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die kan aantonen een rechtmatig belang te hebben in verband met door de Europese Commissie voorgenomen wijziging van dit bestaand productdossier, kan tot uiterlijk 16 december 2014 zijn bedenkingen daartegen kenbaar maken door middel van toezending van een gemotiveerde verklaring aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, secretariaat AGOS,

Postbus 93119, 2509 AC Den Haag

Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

2014/C 371/15

Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees parlement en de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de wijzigingsaanvraag.

WIJZIGINGSAANVRAAG

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen  (2)

WIJZIGINGSAANVRAAG OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 9

„ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO”

EG- Nr.: IT-PGI-0105-01202-4.3.2014

BGA (X) BOB ()

 • 1. Rubriek van het productdossier waarop de wijziging betrekking heeft

  • Naam van het product

  • Beschrijving van het product

  • Geografisch gebied

  • Bewijs van oorsprong

  • Werkwijze voor het verkrijgen van het product

  • Verband

  • Etikettering

  • Nationale eisen

  • Overige (wetswijzigingen, verpakking)

 • 2. Aard van de wijziging(en)

  • Wijziging van het enige document of de samenvatting

  • Wijziging van het productdossier voor een geregistreerde BOB of BGA waarvoor geen enig document en evenmin een samenvatting bekend zijn gemaakt

  • Wijziging van het productdossier waarbij geen wijziging van het bekendgemaakte enige document nodig is (artikel 9, lid 3, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

  • Tijdelijke wijziging van het productdossier als gevolg van een verplichte gezondheids- of fytosanitaire maatregel die is opgelegd door de overheid (artikel 9, lid 4, van Verordening (EG) nr. 510/2006)

 • 3. Wijziging(en)

  • 3.1. Beschrijving van het product

   • De volgende nieuwe cultivars en variëteiten zijn opgenomen: Zeno en Vittorio (voorheen AM840); Darbella; Voltaire en Cumulus. Deze cultivars en variëteiten zijn voortgekomen uit oude variëteiten waarmee de BGA „Asparago bianco di Cimadolmo” werd geproduceerd en die in de loop der jaren in de regio zijn ontwikkeld om de organoleptische en fysieke eigenschappen van deze bij consumenten welbekende asperge te behouden.

   • De cultivars Gladio JM2001 en JM2004 worden in het productdossier niet meer vermeld, omdat deze niet meer door zaadbedrijven worden verkocht.

   • Na de intrekking van Verordening (EG) nr. 2377/1999 van de Commissie (3) tot vaststelling van de handelsnorm voor asperges werd het noodzakelijk geacht in het productdossier van de BGA „Asparago bianco di Cimadolmo” de toegestane diameter en lengte voor de handelsklassen Extra en I aan te geven.

  • 3.2. Bewijs van oorsprong

   De paragraaf inzake het bewijs van oorsprong is bijgewerkt overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EU) nr. 1151/2012.

  • 3.3. Werkwijze voor het verkrijgen van het product

   Productie- en aanplantingssysteem

   • De periode voor het uitzetten van de jonge planten is aangegeven om het productdossier voor producenten inzichtelijker te maken. De periode van maart t/m mei is hiervoor het meest geschikt, omdat het klimaat dan het gunstigst is voor het uitplanten en de teelt dan de meeste kans van slagen heeft.

   • De verplichting om voor de teelt van dit product bestemde percelen te analyseren wordt nader omschreven, met vermelding van de frequentie waarin dit dient te gebeuren.

   Bodembeheer en voeding van de planten

   • De informatie over gemiddelde hoeveelheden door de teelt onttrokken stoffen is geschrapt, omdat zij wordt beschouwd als algemeen en dus als irrelevant voor bemestingsactiviteiten. Deze activiteiten vinden plaats op basis van bodemanalyse en de reële behoeften van de planten.

   • Verduidelijkt wordt dat irrigatie enkel dient te worden toegepast indien dit absoluut noodzakelijk is.

   Fytosanitaire bescherming

   • De term „chemische” is vervangen door „fytosanitaire”, die toepasselijker is bij biologische landbouw.

   Oogst

   • De informatie over de begindatum van de oogst is geschrapt, omdat deze niet precies genoeg was. De oogstperiode zelf is niet gewijzigd.

  • 3.4. Etikettering

   • De paragraaf inzake etikettering is gewijzigd, zowel voor verpakking in bossen als voor producten die niet in bossen worden aangeboden. Het etiket rondom de bos asperges wordt lager aangebracht dan aanvankelijk was voorzien. Het wordt lager geplaatst om het bovenste deel van de asperges beter zichtbaar te maken. Asperges die niet in bossen worden aangeboden, moeten in gesloten verpakking worden aangeboden, met het etiket onder de sluiting van de verpakking. Doordat het etiket onder de sluiting van de verpakking wordt aangebracht en de verpakking wordt gesloten, wordt fraude met het product voorkomen en wordt voor de consument gewaarborgd dat de verpakking als zodanig intact is.

   • Om de consument zo veel mogelijk informatie te bieden, is de verplichting toegevoegd om de handelsklasse en de overeenkomstige diameterklasse aan te geven.

   • Toegevoegd is de mogelijkheid om de vermelding „Beschermde geografische aanduiding” te vervangen door het acroniem „IGP” (BGA), in letters van dezelfde afmetingen en dezelfde kleur.

   • Het logo van de Europese Unie moet verplicht worden aangebracht.

   • Het acroniem „IGP” (BGA) is aan het productlogo toegevoegd om de kwaliteit van de informatie voor consumenten te verbeteren.

   • Bepaalde verwijzingen inzake de beschrijving van de technische kenmerken van het logo van de benaming zijn gecorrigeerd.

  • 3.5. Overige

   Wetswijzigingen

   Verwijzingen naar de wetgeving van de Europese Unie zijn gewijzigd: verwijzingen naar Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad (4) zijn vervangen door verwijzingen naar Verordening (EU) nr. 1151/2012.

   Verpakking

   Om frauduleuze handelingen te voorkomen en de productkwaliteit voor de consument te garanderen, is voor niet in bossen verpakte producten een gewichtslimiet van 5 kg vastgesteld. Voorts moet de verpakking met een touwtje of ander geschikt materiaal worden gesloten en moet een band met het logo van de BGA op de verpakking worden aangebracht.

ENIG DOCUMENT

VERORDENING (EG) Nr. 510/2006 VAN DE RAAD

inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen  (5)

„ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO”

EG- Nr.: IT-PGI-0105-01202-4.3.2014

BGA (X) BOB ()

 • 1. Naam

  „Asparago Bianco di Cimadolmo”

 • 2. Lidstaat of derde land

  Italië

 • 3. Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel

  • 3.1. Productcategorie

   Categorie 1.6 Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt

  • 3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is

   De beschermde geografische aanduiding „Asparago bianco di Cimadolmo” mag alleen worden gebruikt voor asperges die afkomstig zijn van bedrijven waar de volgende variëteiten en cultivars worden geteeld: Précoce d’Argenteuil, Larac, Dariana, Cumulus, Darbella, Vittorio (voorheen AM 840), Voltaire en Zeno.

   Op die bedrijven mogen ook andere cultivars worden geteeld, tot een maximum van 20%.

   De „Asparago bianco di Cimadolmo” moet, op het moment dat deze voor menselijke consumptie wordt aangeboden, de volgende product- en kwaliteitskenmerken bezitten:

   • de asperges moeten helemaal wit zijn. Verder moeten de asperges intact zijn, er vers en gezond uitzien en evenzo ruiken, vrij zijn van vraat door knaagdieren en insecten en nagenoeg vrij van kneuzingen, schoon zijn en vrij zijn van uitwendig vocht, dat wil zeggen voldoende gedroogd na eventueel te zijn gewassen of met koud water te zijn gekoeld, en vrij zijn van vreemde geur en smaak. De asperges mogen niet hol, gespleten, ontschorst of gebroken zijn. Kleine scheuren zijn toegestaan als deze na het oogsten zijn ontstaan;

   • de „Asparago bianco di Cimadolmo” behoort tot de volgende handelsklassen, die op basis van hun diameter weer zijn onderverdeeld in twee klassen:

    • categorie Extra

     • diameterklasse: 19 tot 24 mm,

     • diameterklasse: 15 tot 19 mm;

    • categorie I

     • diameterklasse: 12 tot 15 mm,

     • diameterklasse: 8 tot 12 mm.

     De asperges zijn tussen 20 en 22 cm lang.

  • 3.3. Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten)

  • 3.4. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong)

  • 3.5. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden

   Alle productiefasen van de „Asparago bianco di Cimadolmo”, vanaf het planten tot aan het oogsten, moeten plaatsvinden in het afgebakende geografische gebied.

  • 3.6. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken enz.

   De asperges moeten binnen 12 uur na de oogst naar de bewerkingsinrichting worden gebracht en in bossen verpakt of los worden geleverd.

   Om het product te bewaren moet de stofwisseling ervan worden vertraagd door het snel te koelen en het bij een geschikte temperatuur te bewaren.

   De verpakking moet een geschikte bescherming van het product waarborgen.

   Bij het verpakken moet het product volledig vrij zijn van vreemde stoffen.

   De asperges worden als volgt aangeboden:

   • a) in stevig samengebonden bossen van 0,5 tot 3 kg. De asperges aan de rand van iedere bos moeten er hetzelfde uitzien en dezelfde afmetingen hebben als het gemiddelde van de asperges in de bos.

    De bossen moeten netjes gerangschikt in de doos worden gezet; bossen mogen afzonderlijk met papier worden beschermd. Bossen uit dezelfde partij moeten hetzelfde gewicht en dezelfde lengte hebben, of

   • b) niet in bossen samengebonden, in verpakkingen van maximaal 5 kg; dit type verpakking moet worden gesloten met een touwtje of met ander voor de verpakking van levensmiddelen bestemd materiaal, en met een band waarop het logo van de BGA staat, zodat niet kan worden gefraudeerd met de BGA „Asparago bianco di Cimadolmo”.

    De verpakkingen en de bossen moeten homogeen van inhoud zijn. Dit betekent dat de asperges van dezelfde kwaliteits- en dezelfde grootteklasse moeten zijn.

  • 3.7. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering

   Het etiket bestaat uit een band rondom de bos. Wanneer de asperges niet in bossen worden aangeboden, wordt het etiket onder de sluiting van de verpakking aangebracht.

   Ter bescherming van de consument is iedere bos voorzien van een etiket waarop niet alleen de in artikel 3.2 bedoelde categorie wordt aangegeven, maar ook de overeenkomstige diameterklasse.

   Op het etiket moet het product waarop de BGA van toepassing is, als volgt worden aangeduid:

   „Asparago bianco di Cimadolmo” en „Beschermde geografische aanduiding” of eventueel het acroniem „IGP” (BGA), in letters van dezelfde afmetingen en dezelfde kleur.

   Op het etiket moet het garantiezegel worden aangebracht waarop het logo of het merkteken van de beschermde geografische aanduiding is afgebeeld.

   Het gebruik van het symbool van de Europese Unie is verplicht.

 • 4. Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied

  Het geografische productiegebied van de „Asparago bianco di Cimadolmo” ligt in de provincie Treviso en beslaat het volledige grondgebied van de volgende gemeenten: Breda di Piave, Cimadolmo, Fontanelle, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave en Vazzola.

 • 5. Verband met het geografische gebied

  • 5.1. Specificiteit van het geografische gebied

   Het typische klimaat van het productiegebied is gematigd en vochtig en kenmerkt zich door veel regen in het voorjaar.

   Het productiegebied ligt in de alluviale vlakte van Piave, met losse, zachte, doorlaatbare, gemakkelijk te draineren en subalkalische of neutrale zand- en zavelbodems van alluviale oorsprong.

  • 5.2. Specificiteit van het product

   De „Asparago bianco di Cimadolmo” is een mooi witte, malse asperge die niet vezelig wordt.

  • 5.3. Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB) dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA)

   Het gematigde, vochtige klimaat en de losse, frisse zand- en zavelbodems bieden gunstige omstandigheden voor de groei van de asperge. De groente groeit snel door de lage weerstand van de bodem, zodat de asperges wit en mals en niet vezelig worden.

   De reputatie van dit product blijkt onder meer uit de organisatie van een speciaal feest voor de „Asparago bianco di Cimadolmo”, dat al sinds 1975 jaarlijks in de eerste weken van mei consumenten en liefhebbers trekt. Interessant is ook het bestaan van een speciale „aspergeroute”, een toeristisch parcours langs de gemeenten waar de „Asparago bianco di Cimadolmo” wordt geproduceerd.

   De „Asparago bianco di Cimadolmo” wordt vaak genoemd in landbouwtechnische publicaties en als typisch product uit de provincie Treviso (L’asparago – la storia, le tradizioni e le ricette, Paolo Morganti en Chiara Nardo, Morganti Editori; La qualità come risorsa: il caso delle produzioni tipiche della provincia di Treviso, V. Boatto, E. Defrancesco en A. Scudeller – 1995); ook komt de asperge voor in een groot aantal recepten en staat zij op de menukaarten van gerenommeerde restaurants uit de provincie.

   De geschiedkundige en traditionele rol van de teelt van de „Asparago bianco di Cimadolmo” blijkt uit citaten uit werken van bepaalde historici, zoals Cento e dieci ricordi che formano il buon fattore di villa van Agostinetti, dat in 1679 is gepubliceerd en sindsdien wordt bewaard in de archieven van de gemeente Cimadolmo.

   Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier

   (Artikel 5, lid 7, van Verordening (EG) nr. 510/2006 (6))

   De bevoegde instantie heeft de nationale procedure voor de indiening van bezwaarschriften tegen het voorstel tot wijziging van het productdossier voor de BGA „Asparago bianco di Cimadolmo” ingeleid (zie Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 5 van 8 januari 2014).

   De geconsolideerde tekst van het productdossier kan worden geraadpleegd op de volgende internetsite: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

   ofwel

   door rechtstreeks de homepage van de site van het Italiaanse Ministerie van Landbouw, Levensmiddelen en Bosbouw (www.politicheagricole.it) te openen en te klikken op „Prodotti DOP IGP” (BOB- en BGA-producten) (rechtsboven in het scherm), vervolgens op „Prodotti DOP IGP STG” (BOB-, BGA- en GTS-producten) (links in het scherm) en tot slot op „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE” (Productdossiers die voor onderzoek aan de EU zijn overgelegd).

(1) PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12. Vervangen door Verordening (EU) nr. 1151/2012.

(3) PB L 287 van 10.11.1999, blz. 6.

(4) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1.

(5) Vervangen door Verordening (EU) nr. 1151/2012.

(6) Vgl. voetnoot 5.