Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchoonhovenStaatscourant 2014, 29734Ruimtelijke plannen

Logo Schoonhoven
Vastgesteld bestemmingsplan bedrijfswoning Maarten Littel B.V. en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh, Schoonhoven

Burgemeester en wethouders van Schoonhoven maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Crisis en herstel wet bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 oktober 2014 het bestemmingsplan bedrijfswoning Maarten Littel B.V. en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh, met bijbehorende stukken heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan, ligt vanaf 21 oktober 2014 (digitaal) ter inzage in het stadhuis bij de afdeling Vrom, Haven 37, Schoonhoven. De stukken zijn te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

Belanghebbenden die tijdens de terinzagelegging van de ontwerpbestemmingsplannen een zienswijze hebben ingediend dan wel kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest én degene die niet kunnen instemmen met de wijzigingen van de bestemmingsplannen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht, kunnen gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken tegen de besluiten afzonderlijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2300 EA Den Haag.

De besluiten treden inwerking met ingang van de dag na afloop van die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn, naast het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De besluiten treden dan niet inwerking voordat op dat verzoek is beslist.