Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2014, 29544Overig

Logo Noordwijk
Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – Bonnikeplein in Noordwijk

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk een ontwerpbesluit genomen om een hogere waarde vast te stellen vanwege de Beeklaan, op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh).

Op basis van de Wgh dient bij het vaststellen van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

De gemeente is voornemens medewerking te verlenen aan een transformatieproject waarbij een bestaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. Het transformatieproject is gelegen aan Bonnikeplein 4-12 en is gelegen binnen de onderzoekszone Wgh van de Beeklaan. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai bij de nieuwe appartementen.

Voor deze locatie is een akoestisch onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB van de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 58 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van donderdag 23 oktober 2014 tot en met woensdag 3 december 2014 in het gemeentehuis van Noordwijk, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17:00 uur en donderdag tot 20:00 uur.

Zienswijzen geven

U kunt tot en met woensdag 3 december 2014 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

  • de procedurekamer, tel. 071-4083117 (procedure)

  • de heer R. Rensen, tel. 071-4083253 (inhoudelijk)

  • mevrouw Y. Schat van de gemeente Noordwijk, tel. 071-3660271 (ruimtelijke ordeningsaspecten)