Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulStaatscourant 2014, 28780Ruimtelijke plannen

Logo Valkenburg aan de Geul
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening BP Kernen 2010 – Woning Zenderweg’, Valkenburg aan de Geul

Burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul maken bekend dat de gemeenteraad op 29 september 2014 5 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Kernen 2010 – Woning Zenderweg’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf donderdag 16 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage.

Het bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Kernen 2010 – Woning Zenderweg’ ziet op het perceel met adres Zenderweg ongenummerd te Valkenburg en vervangt het desbetreffende deel van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Kernen 2010’. Het bestemmingsplan biedt het juridisch – planologische kader voor het realiseren van een woning.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarbij behorende stukken vanaf 16 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de afdeling Burger in het gemeentehuis van Valkenburg aan de Geul, Geneindestraat 4 te Valkenburg. De balie is geopend elke werkdag tussen 9.00 en 12.30.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl bekijken. Hiertoe kunt u gebruik maken van de volgende link:

http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0994.2014BP003-VA01

U kunt het plan ook raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenburg.nl onder het menu Digitaal loket/Ruimtelijke Plannen.

De bronbestanden van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u langs elektronische weg verkrijgen via de volgende website:

http://ro.valkenburg.nl/indexer.xml?planidn=NL.IMRO.0994.2014BP003-VA01

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan binnen de beroepstermijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend aan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.