Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2014, 28539Ruimtelijke plannen
Bestemmingsplan Baandervrouwenlaan 249
Logo Boxtel
Burgemeester en wethouders van Boxtel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van vrijdag 10 oktober 2014 tot en met donderdag 20 november 2014 het door de gemeenteraad op 23 september 2014 vastgestelde bestemmingsplan Baandervrouwenlaan 249 ter inzage ligt. Het bestemmingsplan maakt de bouw van één woning mogelijk. Ten opzichte van het ontwerpplan zijn geen wijzigingen aangebracht.
Inzage
Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0757.BP06Bavrl249-VST1.
Ook kunt u na een telefonische afspraak met de behandelend ambtenaar van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (0411) 65 52 03, de papieren versie van het plan inzien.
Beroep
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpplan hebben ingediend bij de gemeenteraad en zij die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen, kunnen tot en met 20 november 2014 beroep instellen. Dit beroep kunt u sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.
In werking treding
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn.
Voorlopige voorziening
Tegelijk met een beroep is het mogelijk om de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
Wet- en regelgeving
Op deze bekendmaking is onderstaande wetgeving van toepassing.
 
Let op! De link naar de wet hebben wij gemaakt op 3 oktober 2014. Als u op de link klikt krijgt u dan ook de tekst te zien zoals deze op 3 oktober 2014 geldend was. Houd er rekening mee dat de wetgeving inmiddels aangepast kan zijn. Via http://wetten.overheid.nl/zoeken kunt u de geldende tekst vinden.
 
Boxtel, 8 oktober 2014
Burgemeester en wethouders van Boxtel
De burgemeester,
M.Buijs
De secretaris,
Drs. J.K. Fraanje