Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2014, 28139Verkeersbesluiten
Realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van het Baljuwerf 13 te Nieuw-Beijerland
Logo Korendijk
 
Burgemeester en wethouders van Korendijk
Overwegingen ten aanzien van het besluit
gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 23 september 2014;
gelezen het bepaalde in artikel 18 lid 1 van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994;
gelet op artikel 15 van de Wegenverkeerswet (WVW) 1994 en de artikelen 12 en 14 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW)
Overwegende, dat:
de heer E. Burki, wonende aan het Baljuwerf 13 te Nieuw-Beijerland een aanvraag heeft gedaan voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de nabijheid van zijn woning;
de heer E. Burki in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurder);
de heer E. Burki wegens aandoeningen een structurele loopbeperking heeft van minder dan 100 meter;
de parkeerdruk ter hoogte van de woning Baljuwerf 13 te Nieuw-Beijerland met name in de avonden en in de weekenden behoorlijk hoog is;
de genoemde parkeerdruk in combinatie met de zelfstandige loopafstand van de heer E. Burki aanleiding is voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats;
het derhalve gewenst is een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren aan het Baljuwerf te Nieuw-Beijerland zoals aangegeven op de hierbij behorende tekening;
het Baljuwerf in beheer en onderhoud is bij de gemeente Korendijk en is gelegen binnen de bebouwde kom;
BESLUIT
1. voor de bij dit besluit behorende tekening aangegeven parkeervak aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van het bord E6 van het RVV 1990 met een onderbord waarop vermeld het kenteken 54-STP-7;
2. dit besluit ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te publiceren in de Staatscourant en tevens in de gemeenterubriek van het Kompas;
3. dit besluit ter kennis te brengen aan : de heer E. Burki, de Politie Zuid-Holland Zuid district Hoeksche Waard en de buurtagenten Korendijk.
 

Piershil, 23 september 2014

Namens deze,

drs. M.A.I. Born, drs. S. Stoop

de secretaris, de burgemeester

Mededelingen
Bezwaar- of beroepsclausule
Tegen dit besluit kan door belanghebbende(n) een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk binnen een termijn van zes weken na publicatie in de Staatscourant en in het Kompas.