Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 2778Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de noordzijde van Zuid-Beveland, de oostzijde van de Zandkreekdam en de zuidzijde van Noord-Beveland.

2014002434

Betreft: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de noordzijde van Zuid-Beveland, de oostzijde van de Zandkreekdam en de zuidzijde van Noord-Beveland.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat tussen 15 maart en 1 oktober 2014 het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uitvoert aan het dijktraject Wilhelminapoler – Zandkreekdam - Jonkvrouw Annpolder - Katspolder - Leendert Abrahampolder, deels gelegen op Zuid-Beveland en deels op Noord-Beveland;

 • -dat het werkgebied loopt vanaf de Binnendijk langs de Oosterscheldedijk, de Zandkreekdam, de Katseveerweg (Kats) en de Huisdijk tot aan de Havenweg/Zeedijk;

 • -dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen een transportroute wordt ingesteld;

 • -dat deze transportroute loopt over de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Langeweg, Katseveerweg (Wilhelminadorp), Oosterscheldedijk, Katseveerweg (Kats), Huisdijk, Havenweg, Zuidlangeweg en Veerhavenweg;

 • -dat het in verband met de verkeersveiligheid gewenst is om op een aantal van deze (smalle) wegen en op de Oude Veerweg (brom)fietsers en voetgangers te weren;

 • -dat het daarbij gewenst is om een omleidingsroute in te stellen voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen;

 • -dat het bovendien gewenst is om op het kruispunt van de Katseveerweg (Kats) met de Huisdijk/Zeedijk het fietsverkeer te scheiden van het werkverkeer;

 • -dat het daardoor, ten behoeve van het fietsverkeer van en naar Kats, gewenst is om een tijdelijk (brom)fietspad aan te leggen op dit kruispunt;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 16 januari 2014);

besluit:

Tot het tijdelijk, vanaf 15 maart tot 1 oktober 2014, instellen van:

 • -een gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen, op de Oosterscheldedijk tussen de Binnendijk en de Deltaweg en op de Katseveerweg (Kats) tussen de Deltaweg en de Huisdijk, door het plaatsen van borden C15, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -instellen van een gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen, met uitzondering van bestemmingsverkeer, op de Oude Veerweg, de Katseveerweg (Wilhelminadorp) en de Zuidlangeweg tussen de Veerhavenweg en de Boomdijk, door het plaatsen van borden C15 met onderbord OB108, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -instellen van een gesloten verklaring voor voetgangers, op de Oosterscheldedijk tussen de Binnendijk en de Deltaweg, op de Katseveerweg (Kats) tussen de Deltaweg en de Huisdijk, door het plaatsen van borden C16, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -instellen van een gesloten verklaring voor voetgangers, op de Oude Veerweg en op de Katseveerweg (Wilhelminadorp), door het plaatsen van borden C16 met onderbord OB108, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -instellen van een verplicht (brom)fietspad op het kruispunt van de Katseveerweg (Kats) met de Huisdijk/Zeedijk, door het plaatsen van borden G12a, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform bijgevoegde tekening ZLRW-2013-01239 van Rijkswaterstaat, Ministerie van

Infrastructuur en Milieu.

Middelburg, 23 januari 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. A.G. Marinisse

adjunct afdelingshoofd Beleid

Waterkeringen en Wegen