Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 2777Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking tussen Stavenisse en Sint Maartensdijk (Tholen).

2014002433

Betreft: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking tussen

Stavenisse en Sint Maartensdijk (Tholen).

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat tussen 15 maart en 1 oktober 2014 het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uitvoert op het dijktraject Nieuwe-, Annex-Stavenissepolder en Noordpolder tussen Stavenisse en Sint Maartensdijk;

 • -dat het werkgebied loopt van gemaal De Noord aan de Gemaalweg tot aan de Nieuweweg/verlengde Poesdreef;

 • -dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen een transportroute wordt ingesteld over de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Oudelandseweg (N286-Hogeweg), Hogeweg, Eerste Dijk, Gemaalweg, Nieuweweg en Poesdreef;

 • -dat er indien nodig een transportroute in één richting wordt ingesteld over de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Plaatweg, Vierde Dijk, Tweede Dijk (gedeeltelijk), Oude Sint Annalandseweg, Smaalzijweg, Oudelandseweg (Smaalzijweg-N286), Engelaarsdijk, Zwarteweg, Roolandsedijk en Bartelmeetweg;

 • -dat het in verband met de verkeersveiligheid gewenst is om op een gedeelte van de Hogeweg, tussen de Oudelandseweg en de Eerste Dijk, de snelheidslimiet te verlagen van 60 naar 30 km per uur;

 • -dat het tevens wenselijk is om een aantal wegen van deze transportroute en een aantal wegen binnen het werkgebied alleen open te stellen voor werkverkeer;

 • -dat het in verband met de veiligheid op de smalle wegen van de transportroute met eenrichting verkeer (Plaatweg, Vierde Dijk, Oude Sint Annalandseweg, Smaalzijweg, Oudelandseweg (Smaalzijweg-N286), Engelaarsdijk, Zwarteweg, Roolandsedijk en Bartelmeetweg) gewenst is om (brom)fietsen te scheiden van het transportverkeer;

 • -dat het daardoor gewenst is om een omleidingsroute in te stellen voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 16 januari 2014);

besluit:

Tot het tijdelijk, vanaf 15 maart tot 1 oktober 2014, instellen van:

 • -een snelheidslimiet van 30 km per uur op de Hogeweg tussen de Oudelandseweg en de Eerste Dijk, door het plaatsen van borden A01-30, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Eerste Dijk tussen de Hogeweg en de Gemaalweg, op de Gemaalweg tussen de Eerste Dijk en de verlengde Poesdreef, op het buitendijkse pad tussen de Heideweg en de Gemaalweg, op het verlengde van de Derde Dijk, op het buitendijkse pad tussen de verlengde Poesdreef en de Derde Dijk, en op de Verlengde Poesdreef, door het plaatsen van borden C01, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -een gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen, met uitzondering van bestemmingsverkeer, op de Plaatweg, Vierde Dijk, Tweede Dijk (gedeeltelijk), Oude Sint Annalandseweg, Smaalzijweg, Oudelandseweg (Smaalzijweg-N286), Engelaarsdijk, Zwarteweg, Roolandsedijk en Bartelmeetweg, door het plaatsen van borden C15 met onderbord OB108, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -een gesloten verklaring voor voetgangers, met uitzondering van bestemmingsverkeer, op de Eerste Dijk tussen de Hogeweg en de Gemaalweg, op de Gemaalweg tussen de Eerste Dijk en de verlengde Poesdreef, op het buitendijkse pad tussen de Heideweg en de Gemaalweg, op het verlengde van de Derde Dijk, op het buitendijkse pad tussen de verlengde Poesdreef en de Derde Dijk, en op de Verlengde Poesdreef, door het plaatsen van borden C16 met onderbord OB108, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform bijgevoegde tekeningen ZLRW-2013-01189 en -01195 van Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Middelburg, 23 januari 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. A.G. Marinisse

adjunct afdelingshoofd Beleid

Waterkeringen en Wegen