Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 2775Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking ten noordwesten van Sint Annaland.

2014002430

Betreft: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking ten noordwesten van Sint Annaland.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat tussen 15 maart en 1 oktober 2014 het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uitvoert aan het dijktraject Anna Vosdijkpolder - Moggershilpolder op Tholen, ten noordwesten van Sint Annaland;

 • -dat het werkgebied loopt vanaf de Rijkebuurtweg tot de Molenweg;

 • -dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen een transportroute wordt ingesteld;

 • -dat deze transportroute loopt over de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Stoofweg, Zoetwaterweg, Annavosdijk, Annavosdijkseweg, Moggershilseweg, Oudelandseweg en Molendijk;

 • -dat het in verband met de verkeersveiligheid op deze wegen gewenst is om het fietsverkeer te scheiden van het werkverkeer;

 • -dat het daarom gewenst is om een omleidingsroute in te stellen voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen;

 • -dat de Molendijk, tussen de Annavosdijkseweg en de Oudelandseweg, zo smal is dat het op deze weg gewenst is om alle verkeer, inclusief voetgangers, te weren, met uitzondering van bestemmings- en werkverkeer;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 16 januari 2014);

besluit:

 • -tot het tijdelijk (vanaf 15 maart tot 1 oktober 2014) instellen van een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op het buitendijkse pad, tussen de Rijkebuurtweg en de Molendijk, en op de Moggershilseweg, tussen de Annavosdijkseweg en de zeedijk (Molendijk), door het plaatsen van borden C01, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het tijdelijk (vanaf 15 maart tot 1 oktober 2014) instellen van een gesloten verklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de Molendijk, tussen de Moggershilseweg en de Oudelandseweg, met uitzondering van bestemmingsverkeer, door het plaatsen van borden C01 en OB108, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het tijdelijk (vanaf 15 maart tot 1 oktober 2014) instellen van een gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen op de Oudelandseweg en de Annavosdijkseweg, met uitzondering van bestemmingsverkeer, door het plaatsen van borden C15 met onderbord OB108, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • -tot het tijdelijk (vanaf 15 maart tot 1 oktober 2014) instellen van een gesloten verklaring voor voetgangers op het buitendijkse pad, tussen de Rijkebuurtweg en de Molendijk, en op de Moggershilseweg, tussen de Annavosdijkseweg en de zeedijk (Molendijk), en op de Molendijk, tussen de Moggershilseweg en de Oudelandseweg, door het plaatsen van borden C16, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform bijgevoegde tekening ZLRW-2013-01142 van Rijkswaterstaat, Ministerie van

Infrastructuur en Milieu.

Middelburg, 23 januari 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. A.G. Marinisse

adjunct afdelingshoofd Beleid

Waterkeringen en Wegen