Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2014, 2774Verkeersbesluiten

Logo Waterschap ScheldestromenWaterschap Scheldestromen VERKEERSBESLUIT: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking ten zuiden van Ouwerkerk

2014002429

Betreft: Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking ten zuiden van Ouwerkerk.

Het afdelingshoofd beleid waterkeringen en wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -dat tussen 15 maart en 1 oktober 2014 het projectbureau Zeeweringen een dijkversterking uitvoert aan het dijktraject Polder Vierbannen van Duiveland – Klein Beijerenpolder aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland, ten zuiden van het dorp Ouwerkerk;

 • -dat het werkgebied loopt vanaf de Weg van de Buitenlandse Pers langs de Zuiddijk tot en met de Haven van Viane;

 • -dat er ten behoeve van de aan- en afvoer van materieel en materialen een transportroute wordt ingesteld;

 • -dat deze transportroute loopt over de bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde Zuiddijk, Oostersteijnweg, Langeweg en Rijksstraatweg;

 • -dat het in verband met de verkeersveiligheid op het kruispunt van de Weg van de Buitenlandse Pers met de Baalpapenweg en de Zuiddijk de snelheidslimiet te verlagen van 60 naar 30 km per uur;

 • -dat het daarnaast gewenst is om (brom)fietsers te weren van het bij het waterschap in beheer en onderhoud zijnde buitendijkse pad achter De Vierbannen, tussen de Weg van de Buitenlandse Pers en de Zuiddijk;

 • -dat het daarom gewenst is om een omleidingsroute in te stellen voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen;

 • -dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland, namens deze de regionaal beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 16 januari 2014);

besluit:

Tot het tijdelijk, vanaf 15 maart tot 1 oktober 2014, instellen van:

 • -een snelheidslimiet van 30 km per uur op het kruispunt van de Weg van de Buitenlandse Pers met de Baalpapenweg en de Zuiddijk, door het plaatsen van borden A01-30, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • - een gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen op het buitendijkse pad achter De Vierbannen, tussen de Weg van de Buitenlandse Pers en de Zuiddijk, door het plaatsen van borden C15, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

E.e.a. conform bijgevoegde tekening ZLRW-2013-01022 van Rijkswaterstaat, Ministerie van

Infrastructuur en Milieu.

Middelburg, 22 januari 2014.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. A.G. Marinisse

adjunct afdelingshoofd Beleid

Waterkeringen en Wegen