Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Oost GelreStaatscourant 2014, 27652Ruimtelijke plannen

Logo Oost Gelre
Vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied Kevelderstraat 1a Zieuwent, Oost Gelre

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 3 oktober 2014 zes weken voor een ieder ter inzage ligt het door het college van Oost Gelre op 23 september 2014 vastgesteld wijzigingsplan:

‘Buitengebied Kevelderstraat 1a Zieuwent’, waarbij woningsplitsing mogelijk wordt gemaakt in de bestaande karakteristieke boerderij.

Het wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld.

Dit wijzigingsplan kan worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Ook kunt u het plan, inclusief deze publicatie, digitaal raadplegen via de gemeentelijke website (www.oostgelre.nl) of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl.

Het plan ligt voor een termijn van zes weken ter inzage, dus tot en met 13 november 2014.

Uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, kunnen binnen bovengenoemde termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op 14 november 2013. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.