Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OuderkerkStaatscourant 2014, 26266Ruimtelijke plannen

Logo Ouderkerk
Ontwerpbestemmingsplan Geluidszone industrieterrein Hollandsche IJssel, Ouderkerk

Burgemeester en wethouders van Ouderkerk maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Geluidszone industrieterrein Hollandsche IJssel’ ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een planologisch-juridische regeling voor het wijzigen van de geldende geluidszone voor het industrieterrein Hollandsche IJssel. De geluidszone valt zowel binnen de gemeente Gouda als de gemeente Ouderkerk. Dit bestemmingsplan wijzigt de geluidszone op de gronden binnen de gemeente Ouderkerk. Hierbij wordt ook een deel van de geldende geluidszone opgeheven (gedezoneerd). Voorliggend bestemmingsplan betreft een partiële herziening van de bestemmingsplannen van de gemeente Ouderkerk die binnen de bestaande geluidszone liggen. Met dit bestemmingsplan wordt alleen de geluidszone gewijzigd, waarbij de onderliggende bestemmingen niet wijzigen. De hogere grenswaarden voor deze woningen zijn al eerder door de gemeente Gouda vastgesteld in een separaat hogere waarden besluit (nr. 2012029258, 18 september 2013). Doordat het bedrijventerrein is gelegen binnen de gemeente Gouda, is deze gemeente bevoegd gezag voor het vaststellen van hogere grenswaarden. Het hogere waarden besluit is in bijlage 4 van het bestemmingsplan opgenomen.

Het plangebied ligt in het noodoosten van de gemeente Ouderkerk. Aan de noordwest- en noordoostzijde wordt het plangebied begrensd door de grens met de gemeente Gouda. Verder wordt het plangebied begrensd door de grens van de geluidszone die is vastgesteld bij koninklijk besluit van 8 mei 1991.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 17 september 2014 tot en met 29 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis, Dorpsstraat 42 in Ouderkerk aan den IJssel. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u bekijken op www.ouderkerk.nl via Actueel → Bekendmakingen → Ruimtelijke plannen. Ook kunt u het plan vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.0644.BP1422MI006-ON01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van Ouderkerk, postbus 3018, 2935 ZG te Ouderkerk aan den IJssel, onder vermelding van ‘Zienswijze bestemmingsplan Geluidszone industrieterrein Hollandsche IJssel’. Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met de heer F. Jiskoot van de afdeling EBD, telefoon (0180) 441423. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt dat ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad. Het is niet mogelijk om telefonisch een zienswijze kenbaar te maken.

Ouderkerk aan den IJssel, 16 september 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ouderkerk