Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelStaatscourant 2014, 25806Ruimtelijke plannen
Niet vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan Moorwijk, Boxtel
Logo Boxtel
Burgemeester en wethouders van Boxtel maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 9 september 2014 heeft besloten het bestemmingsplan en het exploitatieplan Moorwijk niet vast te stellen.
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan Moorwijk zijn opgesteld voor het plangebied dat wordt begrensd door de Parkweg, Halderheiweg, Molenwijkseweg en het voet- en fietspad Moorwijk in Boxtel.
Het ontwerpbestemmingsplan voorzag binnen het plangebied in de nieuwbouwmogelijkheid van vier appartementengebouwen met in totaal maximaal 42 appartementen en vier vrijstaande woningen. Voor het overig deel van het plangebied waren de bestemmingen groen, water en verkeer- en verblijfsgebied opgenomen.
Als gevolg van gewijzigde omstandigheden heeft de gemeenteraad besloten dit bestemmingsplan en exploitatieplan niet vast te stellen. Voor de motivering van dit besluit wordt verwezen naar het raadsbesluit.
Inzage
Het besluit van de gemeenteraad van 9 september 2014, het ontwerpbestemmingsplan en het
ontwerpexploitatieplan liggen met ingang van 12 september 2014 tot en met 24 oktober 2014 ter inzage.
U kunt deze inzien in de leeshoek van het gemeentehuis, ingang Markt, en in de bibliotheek aan de Burgakker 4. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op woensdag en donderdag tevens van 17.00 tot 19.30 uur. Maar op donderdag 25 september 2014 vervalt de avondopenstelling.
Het raadsbesluit is digitaal te raadplegen op www.boxtel.nl/inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan Moorwijk zijn digitaal te raadplegen via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is te vinden onder de code NL.IMRO.0757.BP06Moorwijk-OTW1. Het ontwerpexploitatieplan is te vinden onder de code NL.IMRO.0757.EXP06Moorwijk-OTW1.
Beroep
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 24 oktober 2014 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die:
  • -
    op tijd een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan heeft ingediend;
  • -
    aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan in te dienen;
  • -
    bezwaren heeft tegen het besluit van de gemeenteraad tot het niet vast stellen van het bestemmingsplan.
Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
 
Boxtel, 10 september 2014
Burgemeester en wethouders van Boxtel
De burgemeester,
M.Buijs
De secretaris,
Drs. J.K. Fraanje