Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2014, 25779Verkeersbesluiten
Gemeente Waddinxveen - Verkeersbesluit bushaltes Coenecoop – Zuidelijke Rondweg
Logo Waddinxveen
1. Aanleiding
Om het bedrijventerrein Coenecoop voor het openbaar vervoer beter te bedienen in de richting van Leiden en Zoetermeer, wordt de busroute vanaf de Zuidelijke Rondweg omgeleid over de Coenecoop. Op de Zuidelijke Rondweg zijn op dit moment 3 bushaltes aanwezig die op een onveilige locatie zijn geplaatst. Voor de gewijzigde busroute moeten op de Coenecoop nieuwe bushaltes geplaatst worden en dienen de oude opgeheven te worden.
 
2 . Vereiste verkeersbesluit
Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.
Op grond van de Mandaatregeling Waddinxveen 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte.
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.
 
3 . Motivering
Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en
passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, is het gewenst om ter hoogte van Coenecoop 262 over te gaan tot het plaatsen van een bushalte aan beide zijden van de weg en het verwijderen van de bushaltes nabij de kruising ter hoogte van Coenecoop 711 - Zuidelijke Rondweg en ter hoogte van Zuidelijke Rondweg 2 aan beide zijden van de weg.
 
4. Overleg
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van de politie, district Den Haag. Hij bracht hierover een positief advies uit.
 
5. Belangenafweging
Op basis van de Inspraak- en communicatieverordening Waddinxveen, artikel 2, lid 3f wordt besloten af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure Awb.
Het omleggen van de busroute is een lang gekoesterde wens van ondernemers van bedrijventerrein Coenecoop. Daarnaast is de locatie van de bushalte in overleg met het naastgelegen bedrijf besproken.
Eventuele zienswijzen die ingediend zouden worden, wegen niet op tegen het belang dat met dit besluit gemoeid is, namelijk het waarborgen van de vrijheid van verkeer en een goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Bovendien zijn de gevolgen voor omliggende bedrijven en overige weggebruikers zeer beperkt.
De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland.
6. B esluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:
 • 1.
  Het opheffen van bushaltes op de Zuidelijke Rondweg, ter hoogte van Coenecoop 711 en ter hoogte van Zuidelijke Rondweg 2, aan beide zijden van de weg, door het verwijderen van borden L3 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
 • 2.
  Het plaatsen van een bushalte, aan beide zijden van de weg, op de Coenecoop ter hoogte van huisnummer 262, door het plaatsen van bord L3 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede het aanbrengen van zwart-wit geblokte markering middels tegels.
Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekening
 
Waddinxveen, 8 september 2014
 
Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte,
 
(R. Luimes)
 
N.B.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.
Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.
Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 0182-624633).
U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.
Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:
 • a.
  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;
 • b.
  afdeling voorlichting ter publicatie;