Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VianenStaatscourant 2014, 25466Ruimtelijke plannen

Logo Vianen
Bestemmingsplan Clarissenhof, Vianen

Burgemeester en wethouders van Vianen maken ingevolge artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening, juncto artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 8 juli 2014 het bestemmingsplan “Clarissenhof” gewijzigd heeft vastgesteld. Voor dit bestemmingsplan is de Crisis en herstelwet van toepassing.

Het plangebied “Clarissenhof” ligt in de kern Vianen. De globale begrenzing van het plangebied betreft de straten: Clarissenhof, De Zeven Boompjes en Helsdingse Achterweg. Aanleiding voor het vaststellen van het bestemmingsplan “Clarissenhof” betreft de realisatie van maximaal 57 woningen in de vorm van 40 appartementen en 17 grondgebonden woningen. Daarnaast worden bijbehorende voorzieningen zoals parkeerplaatsen en groenvoorzieningen aangelegd.

Het vastgestelde bestemmingsplan “Clarissenhof” kan vanaf woensdag 10 september tot en met dinsdag 21 oktober 2014 tijdens kantooruren worden ingezien op de computer in de centrale hal of aan de balie van het Stadhuis aan de Voorstraat 30 te Vianen. Het officiële bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op internet via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het digitale identificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is: NL.IMRO.0620.bp0013-VG01.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze kenbaar heeft gemaakt of die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken dan wel de belanghebbende die bezwaar heeft tegen de in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen kan van kan op grond van artikel 8.2 van de Wet op de ruimtelijke ordening gedurende de termijn van terinzageligging beroep instellen en een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Op dit project is de Crisis en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat eventuele beroepen versneld worden behandeld. Ook kan geen “pro forma” beroep worden ingediend. Dus na het verstrijken van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld.

Ingevolge artikel 3.8, vijfde lid van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien echter bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, treedt het besluit pas in werking nadat op het verzoek is beslist.