Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Oost/WatergraafsmeerStaatscourant 2014, 25325Ruimtelijke plannen

logo Amsterdam - OostWatergraafsmeer
Omgevingsvergunning Wibautstraat 125 t/m 131 en Platanenweg 3 en 5, Amsterdam – Oost/Watergraafsmeer

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken op grond van art. 3.32 Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 10 september 2014 een omgevingsvergunning bouwen (met kenmerk HZ_WABO-2013-018002) ten behoeve van de Wibautstraat 125 t/m 131 en Platanenweg 3 en 5, 1091 GL Amsterdam, hebben verleend. De vergunde werkzaamheden betreffen het wijzigen van de voormalige Trouw- en Paroolgebouwen tot een hotel en het realiseren van een schakelgebouw tussen de twee gebouwen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt vanaf 11 september 2014 ter inzage. De omgevingsvergunning is in te zien bij de balie Publieksvoorlichting van het stadsdeelkantoor, Oranje-Vrijstaatplein 2 te Amsterdam. Deze is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 16:00 uur en op donderdag van 13:00 tot 20:00 uur. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.oost.amsterdam.nl of telefonisch via 14 020.

Coördinatieregeling

De omgevingsvergunning maakt deel uit van de coördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.31 Wet ruimtelijke ordening, tot toepassing waarvan voor het bestemmingsplan Wibautstraat 125-131, het besluit hogere waarden en onderhavige omgevingsvergunning, is besloten op 29 oktober 2013 door de voormalige deelraad van stadsdeel Oost. Dit betekent dat de genoemde besluiten tegelijkertijd in één procedure zijn voorbereid met toepassing van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (3.4 Awb).

De gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan en de vaststelling van het besluit hogere waarden zijn gepubliceerd op 16 juli 2014 in Staatscourant, Echo, website stadsdeel Oost en de website ruimtelijkeplannen.nl. Naar is gebleken, is de omgevingsvergunning op dat moment nog niet bekend gemaakt en is daarvan nog geen mededeling gedaan. Om die reden wordt van de verleende omgevingsvergunning door middel van deze kennisgeving alsnog mededeling gedaan.

Rectificatie kennisgeving 27 augustus jl.

Abusievelijk is in een kennisgeving in de Staatscourant van 27 augustus 2014 (nr. 24187) vermeld dat ten behoeve van onderhavig bouwplan op 25 augustus 2014 een omgevingsvergunning projectafwijking zou zijn verleend. De onderhavige kennisgeving treedt daarvoor in de plaats.

Inwerkingtreding terstond

Omdat het met deze omgevingsvergunning samenhangende bestemmingsplan en het besluit hogere waarde reeds ter inzage hebben gelegen en inmiddels in werking zijn getreden, en gezien het belang bij tijdige realisering van de aangevraagde activiteit hebben wij voor deze aanvraag toepassing gegeven aan onze bevoegdheid op grond van artikel 6.2 van de Wabo door te bepalen dat de vergunning terstond na haar bekendmaking in werking treedt.

Crisis- en herstelwet

Het bouwplan behelst de transformatie van langdurig leegstaande kantoren en industriële gebouwen naar andere gebruiksmogelijkheden. Hierdoor is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit heeft gevolgen voor de beroepsfase.

Beroep instellen

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan vanaf 12 september 2014 gedurende 6 weken beroep instellen tegen het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze in te dienen.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Op de verleende omgevingsvergunning is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Amsterdam, 10 september 2014