Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Oost/WatergraafsmeerStaatscourant 2014, 25116Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam - Oost/Watergraafsmeer
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Levantkade naast ligplaats 92, Amsterdam - Oost/Watergraafsmeer

De stadsdeelsecretaris van stadsdeel Oost maakt bekend dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam het voornemen heeft een omgevingsvergunning te verlenen, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor

  • Levantkade naast ligplaats 92, kenmerk: 1189379/HZ_WABO-2014-008711, ingediend: 19 juni 2014, voor het plaatsen van een aanlegsteiger ten behoeve van twee ligplaatsen voor twee woonschepen te Amsterdam.

Op grond van artikel 3.10 van de Wabo is op de procedure de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4 van toepassing. Dit wil zeggen dat het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken zes weken ter inzage liggen, van 11 september 2014 tot en met 22 oktober 2014 bij Publieksbalie in het stadsdeelhuis, Oranje-Vrijstaatplein 2. U kunt de stukken inzien op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 13:00 en 17:00 uur en op donderdag tussen 13:00 en 20:00 uur. U moet hiervoor een afspraak maken. Dat kan online via www.oost.amsterdam.nl/Inzagen.

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder op de ontwerp omgevingsvergunning een zienswijze kenbaar maken. De zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, t.a.v Stadsdeel Oost, afdeling Vergunningen, Team WABO, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Wij verzoeken u hierbij het kenmerk te vermelden.

In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. U kunt hiervoor een afspraak maken met de afdeling Vergunningen, team WABO, tel. 020-2535362, bereikbaar van 08:30 tot 17.00 uur (donderdag tussen 13:00 en 17:00 uur). Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Amsterdam, 10 september 2014

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens deze, L. Pielanen, Stadsdeelsecretaris van stadsdeel Oost.