Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2014, 24986Verkeersbesluiten
Gemeente Waddinxveen - Verkeersbesluit instellen 30km/h zone - Kouwe Hoek, Wilhelminakade en St. Victorstraat
Logo Waddinxveen
1. Aanleiding
De Kouwe Hoek en Wilhelminakade liggen binnen de bebouwde kom en hebben een rijbaan met gemengd gebruik door gemotoriseerd verkeer en (brom)fietsers. Functioneel gezien is er geen sprake van een doorgaande verkeersfunctie maar van een erftoegangsfunctie voor verschillende bedrijven en woningen. Zowel de inrichting als functie van de wegen sluiten in grote lijnen aan bij een 30 km/h erftoegangsweg.
 
2. Vereiste verkeersbesluit
Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.
Op grond van de Mandaatregeling Waddinxveen 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte.
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 
3. Motivering
Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg alsmede het beschermen van de weggebruikers en passagiersis het gewenst om op de Kouwe Hoek, Wilhelminakade en St. Victorstraat (tussen St. Victorplein en Wilhelminakade) over te gaan tot het instellen van een 30 km/h zone.
Aan het verkeersbesluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag:
 • -
  Er is vrijwel geen sprake van doorgaand verkeer, doch uitsluitend bestemmingsverkeer;
 • -
  De rijbaan wordt gemengd gebruikt door zowel (zwaar) gemotoriseerd verkeer als (brom)fietsverkeer;
 • -
  Er is geen ruimte aanwezig voor de aanleg van vrijliggende (brom)fietsvoorzieningen;
 • -
  Er is sprake van veel uitritten van bedrijfspercelen;
 • -
  Er is sprake van gelijkwaardige kruisingen;
 • -
  Bovengenoemd gebruik vragen in het kader van de principes van Duurzaam Veilig om een lage snelheid;
 • -
  De inrichting van de weg sluit grotendeels aan bij de inrichtingseisen voor een 30 km/uur erftoegangsweg. In verband met hoger aandeel vrachtverkeer (bedrijventerrein Kouwe Hoek) is echter geen open verharding maar asfalt aanwezig. Desondanks is het gebied duidelijk als 30 km/uur verblijfsgebied herkenbaar en zijn er geen aanvullende infrastructurele aanpassingen vereist.
   
4. Overleg
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van de politie, district Den Haag. Hij bracht hierover een positief advies uit.
 
5. Belangenafweging
Op basis van de Inspraak- en communicatieverordening Waddinxveen, artikel 2, lid 3f wordt besloten af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure Awb.
Eventuele zienswijzen die ingediend zouden worden, wegen niet op tegen het belang dat met dit besluit gemoeid is, namelijk het verzekeren van de veiligheid op de weg alsmede het beschermen van de weggebruikers en passagiers. Bovendien zijn de gevolgen voor omwonenden en overige weggebruikers zeer beperkt. Alle bestemmingen blijven voor al het verkeer toegankelijk. De reistijdverliezen door verlaging van de maximum snelheid zijn gezien de minimale afstanden te verwaarlozen.
De bekendmaking van de ter inzage legging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina van het Hart van Holland.
6. Besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:
 • 1.
  Instellen van een 30 km/h zone op de Kouwe Hoek, Wilhelminakade en St. Victorstraat (tussen St. Victorplein en Wilhelminakade) door middel van het plaatsen van borden A1 (zone) en A2 (zone) met een maximum snelheid van 30 km/h ter hoogte van de komgrens op de Kouwe Hoek en het verwijderen van de bestaande borden A1 (zone) en A2 (zone) ter hoogte van Zuidkade 231 en de Wilhelminakade ter hoogte van het viaduct over de A12 (ter uitbreiding huidige 30 km/h zone);
 • 2.
  Borden plaatsen conform bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990) en de bij dit besluit behorende tekening.
   
Waddinxveen, 27 augustus 2014
 
Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte,
 
(R. Luimes)
 
N.B.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.
Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.
Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 0182-624633).
U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.
Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.
Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:
 • a.
  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;
 • b.
  afdeling voorlichting ter publicatie;