Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2014, 24712Besluiten van algemene strekking

Bekendmaking van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 augustus 2014, nr. IENM/BSK-2014/192681, inzake de implementatie van de richtlijnen 2013/52/EU (PbEU 2013, L 304) en 2014/93/EU (PbEU 2014, L 220) tot wijziging van richtlijn 96/98/EG inzake uitrusting van zeeschepen (PbEG 1997, L 46)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

deelt overeenkomstig aanwijzing 347 van de Aanwijzingen voor de regelgeving mee dat door middel van bestaande wetgeving zijn geïmplementeerd:

  • richtlijn nr. 2013/52/EU van de Commissie van 30 oktober 2013 (PbEU 2013, L 304) tot wijziging van richtlijn nr. 96/98/EG van de Raad van de Europese Unie inzake uitrusting van zeeschepen (PbEG 1997, L 46); en

  • richtlijn nr. 2014/93/EU van de Commissie van 18 juli 2014 (PbEU 2014, L 220) tot wijziging van richtlijn nr. 96/98/EG van de Raad van de Europese Unie inzake uitrusting van zeeschepen (PbEG 1997, L 46).

In onderstaande transponeringstabel is aangegeven op welke wijze is voorzien in de implementatie van deze richtlijnen.

Bepaling EU-richtlijnen

Bepaling in nationale regeling

Toelichting

Artikel 1

• Artikel 1, onderdelen a, c en e, van de Wet Scheepsuitrusting (Wsu)

• Artikel 33, eerste lid, en 34, eerste lid, van de Regeling veiligheid zeeschepen (Rvz)

• Artikel 7, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen (Rvvs)

Vervangen van bijlage A van richtlijn nr. 96/98/EG door de tekst van de bijlage bij de twee te implementeren richtlijnen.

Door middel van dynamische verwijzingen in de hiernaast genoemde artikelen van de Wsu, de Rvz en de Rvvs wordt in de omzetting voorzien.

Artikel 2

• Artikel 29, tweede lid, van de Wsu

• Artikel 62, tweede lid, van de Rvz

• Artikel 17, tweede lid, van de Rvvs

Een ‘uitverkooptermijn’ geldt voor uitrusting die is verplaatst van bijlage A.2 naar A.1 en voor uitrusting die in kolom 1 van bijlage A.1 als ‘nieuwe uitrusting’ is opgesomd. De uitverkooptermijn is in richtlijn 2013/52/EU tot 4 december 2016 en in richtlijn 2014/93/EU tot 14 augustus 2017.

Door middel van dynamische verwijzingen in de hiernaast genoemde artikelen van de Wsu, de Rvz en de Rvvs wordt in de omzetting van bijlage A.2 naar A.1 voorzien.

Artikel 3, eerste lid

• Artikel 30, eerste lid, van de Wsu

• Artikel 62, eerste lid, van de Rvz

• Artikel 17, eerste lid, van de Rvvs

Opdracht aan lidstaten tot implementatie en bekendmaking van implementatiemaatregelen.

Door middel van de dynamische verwijzingen in de hiernaast genoemde artikelen gaan de wijzigingen van richtlijn nr. 2013/52/EU voor de toepassing van de Wsu, de Rvz en de Rvvs gelden met ingang van 4 december 2014, de dag waarop aan eerdergenoemde richtlijn uitvoering moet zijn gegeven. De wijzigingen van richtlijn nr. 2014/93/EU gelden vanwege dezelfde systematiek met ingang van 14 augustus 2015.

Artikel 3, tweede lid

Behoeft naar zijn aard geen implementatie.

Opdracht aan lidstaten om implementatiemaatregelen aan de Commissie mee te delen. Deze bekendmaking zal daarom aan de Commissie worden gestuurd.

Artikel 4

Behoeft naar zijn aard geen implementatie.

Inwerkingtreding.

Artikel 5

Behoeft naar zijn aard geen implementatie.

Richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Met deze bekendmaking is uitvoering gegeven aan de verplichting van de artikelen 3, eerste lid, van beide richtlijnen om de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de richtlijnen binnen de in deze artikelen genoemde implementatietermijn van kracht te laten zijn.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze De Hoofddirecteur Juridische Zaken, H. Dekker