Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2014, 24593Ruimtelijke plannen

Logo Edam-Volendam
Voorbereidingsbesluit voor het buitengebied en het Stadsgezicht Edam, Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam maken op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad op 28 augustus 2014 heeft besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid (voorbereidingsbesluit) voor de volgende gebieden van de gemeente, e.e.a. zoals is aangegeven op de bij de betreffende raadsbesluiten horende tekeningen:

  • 1. het buitengebied van de gemeente;

  • 2. het gebied van het Stadsgezicht Edam.

Voor het buitengebied genoemd onder 1. is een aanlegvergunningstelsel en een gebruiksregeling opgenomen in het voorbereidingsbesluit. Tevens heeft de raad besloten het vorige voorbereidingsbesluit voor het buitengebied van de gemeente d.d. 12 september 2013 gelijktijdig met de inwerkingtreding van het nieuwe voorbereidingsbesluit in te trekken.

De besluiten treden in werking met ingang van 1 september 2014.

De raadsvoorstellen en -besluiten met bijbehorend kaartmateriaal liggen vanaf maandag 1 september 2014 voor een ieder gedurende zes weken ter inzage en kunnen gedurende de openingsuren van 9.00-12.30 uur en buiten die uren volgens afspraak worden ingezien bij de afdeling VROM van de gemeente Edam-Volendam, Mgr. C. Veermanlaan 1f te Volendam (tel. 0299-398398). Daarnaast zijn de voorbereidingsbesluiten te raadplegen middels de website van de gemeente, www.edam-volendam.nl onder de categorie “Inwoner”, via de Rubriek “Bouwen, wonen, monumenten” → Bestemmingsplannen → Voorbereidingsbesluiten met een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl waar u de voorbereidingsbesluiten kunt raadplegen.

Tegen deze besluiten is geen bezwaar en/of beroep mogelijk (artikel 8:5 Awb).