Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Oost/WatergraafsmeerStaatscourant 2014, 24187Ruimtelijke plannen

Logo Amsterdam – Oost/Watergraafsmeer
Omgevingsvergunning projectafwijking Wibautstraat 125 t/m 131 en Platanenweg 3 en 5, Amsterdam – Oost/Watergraafsmeer

Kennisgeving beschikking omgevingsvergunning-projectafwijking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

De stadsdeelsecretaris van de bestuurscommissie Oost maakt namens burgemeester en wethouders van Amsterdam bekend dat zij op 25 augustus 2014 de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid sub a onder 3° Wabo heeft verleend voor het project:

  • HZ_WABO-2013-018002, Wibautstraat 125 t/m 131 en Platanenweg 3 en 5, 1091 GL Amsterdam, voor het wijzigen van de voormalige Trouw- en Parool gebouwen tot een hotel en het realiseren van een schakelgebouw tussen de twee gebouwen.

Beroep bij bouwvergunningen met ontheffing 3.22, 3.23 Wro of projectbesluit en monumenten-Vergunningen/omgevingsvergunning brandveilig gebruik/omgevingsvergunning projectafwijking.

Indien belanghebbenden het niet eens zijn met deze besluiten, dan kunnen zij binnen zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen. Datum van ter inzage van het besluit kunt u op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur (donderdag tussen 13:00 en 17:00 uur) navragen bij de afdeling Vergunningen, team Wabo, tel 020 25 35 362. U kunt de vergunningen inzien bij de Publieksbalie in het stadsdeelhuis, Oranje-Vrijstaatplein 2, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8:30 tot 16:00 uur en op donderdag van 13:00 tot 20:00 uur. U moet hiervoor een afspraak maken. Dat kan online via www.oost.amsterdam.nl/Inzagen.

Het beroepsschrift zendt u aan: de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Belanghebbenden die tegen het besluit beroep hebben ingesteld, kunnen ook, als er sprake is van een spoedeisend belang, een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.