Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2014, 2396Ruimtelijke plannen

Logo Uden
Ontwerpwijzigingsplan ‘Oudedijk 123 te Odiliapeel’, Uden

Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt, gelet op artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van het ontwerp wijzigingsplan ‘Oudedijk 123 te Odiliapeel’.

Het plan voorziet in een vergroting van het bouwvlak aan de Oudedijk 123 met als doel het scheppen van de ruimtelijk-juridische mogelijkheden voor de bouw van twee nieuwe moderne emissiearme pluimveestallen en het slopen van drie bestaande verouderde stallen.

Inzien

Het ontwerp wijzigingsplan ‘Oudedijk 123 te Odiliapeel’ ligt vanaf donderdag 30 januari 2014 gedurende zes weken, dus tot en met 12 maart 2014, tijdens de openingstijden ter inzage bij de centrale balie van de dienst Publiekszaken op het Gemeentehuis, Markt 145.

De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website (www.uden.nl ).

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder over het ontwerp wijzigingsplan ‘Oudedijk 123 te Odiliapeel’ een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Uden, postbus 83, 5400 AB Uden. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de behandelende ambtenaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelende ambtenaar, bereikbaar op telefoonnummer 14 0413.

Uden, 29 januari 2014

Burgemeester en wethouders van Uden de secretaris J.M. Smarius

de burgemeester H.A.G. Hellegers