Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2014, 2391Ruimtelijke plannen

Logo Uden
Wijzigingsplan Patersweg 9, Uden

Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt, gelet op artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van het wijzigingsplan ‘Patersweg 9 te Uden’.

Het plan voorziet in een vormverandering van het bouwvlak aan de Patersweg 9 met als doel het scheppen van de ruimtelijk-juridische mogelijkheden voor het realiseren van een emissiearme pluimveestal en een vuile transportweg.

Inzien

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan, het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage (dus tot en met 12 maart 2014). Ook is het plan te raadplegen op de gemeentelijke website (www.uden.nl ).

Reageren op het plan (instellen beroep)

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan gedurende de termijn van ter inzage ligging beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt;

  • iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij het college kenbaar te maken;

  • iedere belanghebbende, voor zover beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die het college bij de vaststelling van het wijzigingsplan heeft aangebracht.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt in werking daags na het aflopen van de inzagetermijn.

Voorlopige voorziening

Om de werking van het wijzigingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kan een belanghebbende tijdens de inzagetermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Ook wordt bij een verzoek om een voorlopige voorziening griffierecht in rekening gebracht.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelende ambtenaar, bereikbaar op telefoonnummer 14 0413

Uden, 29 januari 2014

Burgemeester en wethouders van Uden de secretaris J.M. Smarius

de burgemeester H.A.G. Hellegers