Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandStaatscourant 2014, 23656Overig

Publicatie productdossier AGOS, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Gelet op artikel 2 van het Instellingsbesluit Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de volgende publicaties in Publicatieblad L 230 van de Europese Unie van 1 augustus 2014 bekend.

Met onderstaande verordeningen wordt de opname van twee productdossiers in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen bekendgemaakt

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 835/2014 VAN DE COMMISSIE van 31 juli 2014 houdende inschrijving van een benaming in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (Филе Елена (File Elena) (GTS)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen1, en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  • (1) Overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 is de door Bulgarije ingediende aanvraag tot registratie van de benaming „Филе Елена” (File Elena) bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie2.

  • (2) Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012, moet de benaming „Филе Елена” (File Elena) worden ingeschreven in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening vermelde benaming wordt ingeschreven in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 juli 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

J.M. BARROSO

BIJLAGE

In bijlage I bij het Verdrag genoemde landbouwproducten voor menselijke consumptie:

Categorie 1.2. Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt, enz.)

BULGARIJE

Филе Елена (File Elena) (GTS)

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 837/2014 VAN DE COMMISSIE van 31 juli 2014 houdende inschrijving van een benaming in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА (LUKANKA PANAGYURSKA) (GTS))

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen1, en met name artikel 52, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

  • (1) Overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 is de door Bulgarije ingediende aanvraag tot registratie van de benaming „ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА” („LUKANKA PANAGYURSKA”) bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie2.

  • (2) Aangezien bij de Commissie geen bezwaren zijn ingediend overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) nr. 1151/2012, moet de benaming „ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА” („LUKANKA PANAGYURSKA”) worden ingeschreven in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De benaming „ЛУКАНКА ПАНАГЮРСКА” („LUKANKA PANAGYURSKA”) (GTS) wordt ingeschreven in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten.

Met de in de eerste alinea vermelde benaming wordt een product aangeduid van categorie 1.2. Vleesproducten (verhit, gepekeld, gerookt, enz.) als opgenomen in bijlage XI bij Uitvoeringsverordening (EG) nr. 668/2014 van de Commissie3.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 31 juli 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter J.M. BARROSO


X Noot
3

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 179 van 19.6.2014, blz. 36).