Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2014, 23519Ruimtelijke plannen

Logo Bergambacht
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor ophogen houtmotsilo op Kadijk 4a, Bergambacht

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat van 20 augustus tot en met 30 september 2014 de ontwerp omgevingsvergunning met betrekking tot ophogen van een houtmotsilo op het perceel Kadijk 4a te Bergambacht ter inzage ligt bij de publieksbalie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht.

Het plan is niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied 2011 omdat de silo hoger wordt dan op grond van het bestemmingsplan is toegestaan.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 3, 2860 AA Bergambacht. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken kunt u daarvoor een afspraak maken met mevrouw M.A. Bruinen van de afdeling ROB te bereiken op telefoonnummer 0182 356 512.