Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RucphenStaatscourant 2014, 23243Verkeersbesluiten
Verkeersbesluit ten behoeve van het instellen van een parkeerverbod tegenover de uitrit van Noorderweide 2 te Sprundel.
Logo Rucphen
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE RUCPHEN
 
Op basis van artikel 18, eerste lid, onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 en op basis van het raadsbesluit d.d. 25 april 1995, zijn wij bevoegd verkeersbesluiten te nemen;
 
 
Overwegingen ten aanzien van het besluit
dat de Noorderweide te Sprundel ligt in een 30 km-gebied;dat tegenover de woning Noorderweide 2 een rabatstrook aanwezig is;dat op deze rabatstrook gemengd gebruik is toegestaan bestaande uit parkeren en voetpad;dat wanneer op de rabatstrook tegenover de uitrit van Noorderweide 2 wordt geparkeerd het gebruik van de uitrit wordt beperkt;dat de bewoner van Noorderweide 2 dan de uitrit met zijn autobus niet kan verlaten;dat het dus dringend gewenst is dat op dit deel van de rabatstrook niet meer kan worden geparkeerd;dat dit parkeerverbod kan worden gerealiseerd door tegenover de woning Noorderweide 2 een “kruis in vak met de letter NP” markering aan te brengendat deze beperking van de parkeermogelijkheid in de omgeving van Noorderweide niet leidt tot een significante verhoging van de parkeerdruk ter plaatse.
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
 
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van politie Midden en West Brabant, district De Markizaten, namens deze een politiebeambte van het basisteam Roosendaal.
 
BESLUITEN:
 Tegenover het pand van Noorderweide 2 een parkeerverbod in te stellen door het aanbrengen van een “kruis in vak met de letters NP” markering.
 
Dit besluit ligt met ingang van 13 augustus gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Rucphen. Bekendmaking van dit besluit geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
Burgemeester en wethouders van Rucphen,
in opdracht van dezen,
A.J.J.P. Schrauwen
Afdeling Ruimte en Openbare Werken.
 
Mededelingen
Bezwaar en voorlopige voorziening
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben gepubliceerd. Het bezwaarschrift dient te zijn gericht aan burgemeester en wethouders van Rucphen, Binnentuin 1 te Rucphen. Wij wijzen u erop dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft.
 
Tevens bestaat de mogelijkheid een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de President van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. In dat geval zal deze beslissing pas in werking treden nadat op het verzoek is beslist.