Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst West-HollandStaatscourant 2014, 22865Interne regelingen

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst West Holland, kenmerk 2014017624, inzake het aanwijzen van medewerkers in verband met de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland, voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

Gelet op:

  • De gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland van 27 december 2000, na de 8e wijziging (inwerking treding per 1 juni 2014);

  • Het mandaatbesluit van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland aan de directeur van de Omgevingsdienst;

  • De door de aan de Regeling deelnemende gemeenten aan de directeur van de Omgevingsdienst afgegeven mandaten;

  • Hetgeen in de voornoemde mandaten – voor zover opgenomen – is bepaald met betrekking tot het aanvragen van adviezen in het kader van de Wet Bibob;

  • Het memo d.d. 26 april 2013 van het Landelijk Bureau Bibob;

  • Dat wordt voldaan aan de in het memo gestelde voorwaarden dat de medewerkers die adviesaanvragen doen en kennis nemen van de krachtens de Wet Bibob verstrekte gegevens uitsluitend in dienst zijn van de voornoemde Regeling en met dit besluit door de directeur zijn aangewezen;

Besluit:

Drie medewerkers van de Omgevingsdienst West-Holland aan te wijzen om voorkomende werkzaamheden in het kader van de Wet Bibob te verrichten.

Leiden, 4 augustus 2014

De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland, Voor deze de plaatsvervangend directeur, N.E. Mier.