Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeevangStaatscourant 2014, 22858Ruimtelijke plannen

Logo Zeevang
Ontwerp Uitwerkingsplan Waterrijk Multifunctionele Accommodatie 2014, Zeevang

Burgemeester en wethouders maken conform het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp Uitwerkingsplan Waterrijk Multifunctionele Accommodatie Waterrijk 2014 (planidentificatie NL.IMRO.0478.UPWaterrijkMFA2014-ON01) ter inzage ligt. Het ontwerp uitwerkingsplan is gebaseerd op artikel 3.6.1.b Wet ruimtelijke ordening en de uitwerkingsplicht zoals opgenomen in artikel 7 van het bestemmingsplan Waterrijk 2009.

Het plangebied van dit uitwerkingsplan omvat een deel van het gebied WG-U-2 zoals opgenomen op de planverbeelding van het bestemmingsplan Waterrijk 2009. Het plangebied is gesitueerd op het perceel kadastraal bekend gemeente Oosthuizen, sectie E, nr. 734 (gedeeltelijk), plaatselijk gelegen aan de Seevancksweg te Oosthuizen.

Het plan beoogt de bouw mogelijk te maken van een multifunctionele accommodatie bestaand uit onder andere een school en een sporthal, een kantine en ruimten voor culturele activiteiten, met de daarbij behorende inrichting van het omringende terrein.

Het ontwerp uitwerkingsplan ligt met ingang van vrijdag 15 augustus 2014 tot en met donderdag 25 september 2014 ter inzage in de hal van het gemeentehuis (Raadhuisstraat 24, Oosthuizen). Het plan kan worden ingezien op werkdagen van 9.00-12.00 uur en op woensdagmiddag van 16.00–19.00 uur. Hiervoor kunt u zich melden bij het KCC. Voor het inzien van het ontwerp uitwerkingsplan buiten deze tijden kan een afspraak worden gemaakt via tel. nr. 0299 409409. U kunt het ontwerp uitwerkingsplan ook raadplegen via de gemeentelijke website www.zeevang.nl en via de landelijke voorziening op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden (schriftelijk of mondeling) een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 1474 ZG Oosthuizen.

Oosthuizen, 14 augustus 2014

Burgemeester en wethouders van Zeevang.