Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2014, 22782Verkeersbesluiten
Onderwerp: Verplaatsen gehandicapten parkeerplaats (GPP) Julianastraat (4931 CW) te Geertruidenberg
Logo Geertruidenberg
Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.
Overwegende ten aanzien van het besluit
Vereiste van besluit
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Motivering
Uit het oogpunt van:
 • 1.
  het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
 • 2.
  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade,
is het gewenst om een gehandicapten parkeerplaats op kenteken aan te leggen/te verplaatsen.
Concreet betekent dit:
 • dat mevrouw Mertens- van Nies woonachtig aan de Julianastraat 5 (4931 CW) te Geertruidenberg in het bezit is van een gehandicapten parkeerkaart (GPK) voor passagiers met nummer 825925 met als vervaldatum 16-04-2018;
 • dat de aanvrager heeft verzocht tot het verplaatsen van de gehandicaptenparkeerplaats op eerder genoemde locatie;
 • dat de aanvrager onvoldoende gelegenheid heeft om op eigen terrein te parkeren;
 • dat de benoeming de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer niet belemmert;
 • dat de benoeming geen ernstige inbreuk doet op het straatbeeld en/of groenvoorziening;
 • dat het genoemde wegvak in beheer is bij de gemeente.
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd namens de korpschef van regio Zeeland - West Brabant, overleg is gepleegd met de operationeel commandant van politieteam Dongemond.
Besluit
 • 1.
  Door middel van het verwijderen van verkeersbord E06 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daarop het kenteken 3-VGZ-20 van het voertuig van de aanvrager, een parkeervak aan het Wilhelminaplein in de nabijheid van het huisnummer 11 (4931 DA) te Geertruidenberg (zie bijlage) terug te geven aan de openbaarheid;
 • 2.
  Door middel van het toepassen / plaatsen van verkeersbord E06 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daarop het kenteken 3-VGZ-20 van het voertuig van de aanvrager, een parkeervak aan de Julianastraat ter hoogte van huisnummer 5 (4931 CW) te Geertruidenberg (zie bijlage) aan te wijzen als een individuele GPP op kenteken ten behoeve van mevrouw Mertens- van Nies.
 
Bij dit besluit behoort de volgende tekening:
•DVB14-04 SITUATIETEKENING
 
Raamsdonksveer, 22-07-2014
 
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,
namens dezen,
 
H.H.A.M. de Jongh
clustermanager Buitenruimte
 
 
 
 
 
Rechtsvoorzieningen:
1.Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient dit bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van genoemd besluit niet.
Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:
 • -
  naam en adres van de indiener;
 • -
  dagtekening;
 • -
  aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • -
  grond(en) van het bezwaar (motivering).
  • 2.
   Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 076-5311311) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.