Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Agentschap NLStaatscourant 2014, 22356Vergunningen

Ontwerpbeschikking Process Laboratories Netherlands B.V., Agentschap NL

KENNISGEVING KERNENERGIEWET

Vanaf 14 augustus 2014 tot en met 25 september 2014 ligt het ontwerpbesluit op de vergunningaanvraag van Process Laboratories Netherlands B.V. ter inzage.

Tot en met 25 september 2014 kan eenieder zijn of haar zienswijze naar voren brengen.

Achtergrond van de vergunning

De vergunningaanvraag heeft betrekking op het gebruik van diverse ingekapselde radioactieve bronnen. Deze ingekapselde radioactieve bronnen worden gebruikt in niveau- en dichtheidsmeetapparatuur voor het testen van apparatuur en meetinstrumenten van derden ten behoeve van de winning van aardolie en aardgas. Voordat de ingekapselde radioactieve bron wordt ingebouwd in de testopstelling, is deze opgeslagen in een opslagruimte (bergplaats). Als de bronhouder in de meetopstelling is gemonteerd, wordt de ingekapselde radioactieve bron uit de opslagruimte gehaald en in de bronhouder gemonteerd. De meetapparatuur wordt als een vaste meetopstelling in de testlocatie gebruikt. Tussen de testen door blijft de ingekapselde radioactieve bron in de bronhouder in de testopstelling. Als de test afgelopen is, gaan de meetapparatuur en de ingekapselde radioactieve bron weer terug naar de leverancier.

De minister van Economische Zaken is bevoegd om op deze vergunningaanvraag te beslissen.

Procedure

Op 15 mei 2014 is van Process Laboratories Netherlands B.V. een vergunningaanvraag op grond van de Kernenergiewet (Kew) ontvangen. Op verzoek van het bevoegd gezag is deze aanvraag op 4 juli 2014 door Process Laboratories Netherlands B.V. nog nader aangevuld. Voor de behandeling van de vergunningaanvraag zal de uniforme openbare voorbereidings-procedure worden doorlopen conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Met deze kennisgeving wordt mededeling gedaan van de ontwerpbeschikking en van de mogelijkheid tot het naar voren brengen van zienswijzen.

Ontwerpbeschikking

In de ontwerpbeschikking is ingestemd met de aangevraagde handelingen met ingekapselde radioactieve bronnen onder beperkingen en voorschriften. Vergunning zal worden verleend op grond van artikel 29 Kew en artikel 25 van het Besluit stralingsbescherming.

Waar kunt u de ontwerpbeschikking inzien?

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige relevante stukken liggen vanaf 14 augustus 2014, gedurende een periode van 6 weken, alleen op afspraak ter inzage op:

Stadhuis gemeente Arnhem

Klant Contact Centrum

Koningstraat 38

6811 DG Arnhem

Loket Bouwen Wonen en Leefomgeving (BWL)

De afspraak maakt u via telefoonnummer 0900 – 1809 of via www.arnhem.nl bij ‘afspraak’.

Openingstijden:

  • maandag van 12.00 uur tot 20.00 uur;

  • woensdag van 9.00 uur tot 17.00 uur;

  • donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur;

  • vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Team Stralingsbescherming, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur, telefoon 088 – 602 55 49.

Hoe kunt u op de ontwerpbeschikking inspreken?

Eenieder kan tot en met 25 september 2014 zienswijzen met betrekking tot de ontwerp-beschikking naar voren brengen.

Schriftelijk

Schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Team Stralingsbescherming

O.v.v. Zienswijze Process Laboratories Netherlands B.V.

Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Mondeling

Voor mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Team Stralingsbescherming, telefoon 088 – 602 55 49, tijdens kantooruren.

Degene die zienswijzen naar voren brengt, kan verzoeken de door hem/haar vermelde persoonsgegevens niet openbaar te maken.

Wat gebeurt er met de zienswijzen?

Na de ontwerpbeschikking wordt door de minister van Economische Zaken de definitieve beschikking opgesteld. In de definitieve beschikking wordt op de naar aanleiding van de ontwerpbeschikking ingebrachte zienswijzen gereageerd. Van de definitieve beschikking wordt te zijner tijd in de Staatscourant mededeling gedaan.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u na het lezen van deze kennisgeving nog vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u tijdens kantooruren terecht bij het Team stralingsbescherming, telefoon 088 – 602 55 49.

Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan stralingsbescherming@RVO.nl onder vermelding van ‘vraag m.b.t. Zienswijze Process Laboratories Netherlands B.V’.