Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesStaatscourant 2014, 21525Verkeersbesluiten

Logo EemnesVERKEERSBESLUIT

Instellen ee nrichtingsverkeer , blauwe zone en gehandicaptenparkeerplaats op de Minnehof Oost

Burgemeester en wethouders van Eemnes,

Gelet op:

 • -artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 dat de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) dat de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens E8a van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • -artikel 15 van het BABW, waarin verwoord is dat er dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, Paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake Verkeerstekens’;

 • -artikel 24 van het BABW dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de politie Midden Nederland, Afdeling MVBZ;

 • -de Algemene plaatselijke verordening Eemnes d.d. 25 oktober 2010;

Overwegende dat:

 • -er nog geen definitieve regeling is voor de verkeersafwikkeling van het verkeer op de Minnehof Oost;

 • -het gewenst is de verkeersdruk op de Minnehof Oost te verminderen i.v.m. het kris-kras verkeer van voetgangers tussen de aldaar aanwezige parkeerplaats en de winkels;

 • -uit informatie van betrokken ondernemers en onderzoek gebleken is dat vrachtwagens komende uit het laad-losstation aan de noordzijde van de Minnehof, linksom terug kunnen keren naar de Noordersingel;

 • -er geen noodzaak meer is om de Minnehof Oost in zuidelijke richting open te stellen voor het vrachtverkeer komende uit het laad-losstation;

 • -uit verkeerstellingen gehouden in juli 2013 is gebleken dat er thans 1371 motorvoertuigen per etmaal op een gemiddelde werkdag rijden en dat dit in de praktijk weinig problemen oplevert;

 • -dat uit dezelfde telling blijkt dat invoering van eenrichtingsverkeer in de richting van zuid naar noord deze verkeersomvang zal verminderen naar een aantal van ca. 900 motorvoertuigen per etmaal op een gemiddelde werkdag in 2013, waardoor er minder potentiële conflicten zijn met kruisende voetgangers dan in de huidige situatie;

 • -er relatief weinig conflicten zijn afgezet ten opzichte van de bereikbaarheid en om die reden wordt afgezien van een volledige afsluiting voor gemotoriseerd verkeer;

 • -de afwikkeling van het langzame (snor)fietsverkeer in beide richtingen mogelijk blijft;

 • -er nu behoefte is aan een definitieve regeling van het gemotoriseerde verkeer op de Minnehof Oost;

 • -het college op 21 januari 2014 op basis van de verkeerstellingen en een onderzoek naar de verkeerskundige effecten m.b.t. de juiste richting van het eenrichtingsverkeer, er voor gekozen heeft om het eenrichtingsverkeer af te wikkelen van zuid naar noord;

 • -er geen zware vrachtauto’s meer gaan rijden vanaf het laad-losstation in zuidelijke richting;

 • -door het instellen van eenrichtingsverkeer fietsers geconfronteerd worden met motorvoertuigen in één richting hetgeen veiliger is dan in de oorspronkelijke ontworpen situatie waarin fietsers in noordelijke richting geconfronteerd zouden worden met vrachtauto’s in zuidelijke richting;

 • -in de praktijk is gebleken dat er behoefte is aan parkeerplaatsen voor kortparkeerders;

 • -het college op 21 januari 2014 besloten heeft aan één zijde van de Minnehof Oost een blauwe zone in te stellen van maandag t/m zaterdag van 9.00 – 18.00 uur met een maximale parkeerduur van 1 uur;

 • -het ontwerpverkeersbesluit voor deze maatregelen van 7 februari t/m 21 maart 2014 ter inzage heeft gelegen;

 • -dat gedurende deze periode 2 zienswijzen zijn ingediend;

 • -dat de bezwaren zich met name richten tegen de aanleg van de geplande blauwe zone;

 • -dat een peiling is gehouden onder de aangrenzende winkeliers;

 • -dat uit deze peiling gebleken is dat de winkeliers duidelijk behoefte hebben aan een beperkt aantal plaatsen voor kortparkeerders;

 • -dat het college om die reden vasthoudt aan het instellen van de blauwe zone aan de oostzijde van de Minnehof-Oost van maandag t/m zaterdag van 9 t/m 18 h met een parkeerduur van een half uur;

 • -dat aan de bezwaren van één indiener van een zienswijze tegemoet wordt gekomen door het huidige tweerichtingsverkeer te wijzigen in eenrichtingsverkeer, een volledige afsluiting niet meer noodzakelijk is omdat het vrachtverkeer vanaf het laad-losstation een retourbeweging kan maken naar de Noordersingel en zodoende geen onveilige situatie meer voor de fietsers oplevert en dat de blauwe zone aan de oostzijde van de Minnehof-Oost wordt aangelegd waardoor het smalle voetpad aan de oostzijde wordt opgeheven, mede omdat de meest voetgangers op het brede trottoir aan de westzijde van deze weg lopen;

 • -dat met één indiener van een zienswijze een tweetal gesprekken heeft plaatsgevonden over oude toezeggingen over het onmogelijk maken van parkeren aan de oostzijde van de Minnehof-Oost i.v.m. privacy van de bewoners;

 • -dat aan dit bezwaar wordt tegemoetgekomen door de hoogte van de aanwezige beplanting te laten groeien tot een hoogte van 1,75 m zodat de privacy van de bewoners van het aangrenzende perceel is gewaarborgd;

 • -dat het college besloten heeft om aan de zuidzijde van deze blauwe zone ook een parkeerplaats voor gehandicapten aan te leggen;

 • -de Minnehof Oost binnen de bebouwde kom gelegen is en dat deze in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Eemnes;

 • -het overleg van 27 juni 2013 met de Vakspecialist Verkeer van de Politie Midden Nederland en hun schriftelijke advies d.d. 6 februari 2014;

  nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

B E S L U I T EN :

 • eenrichtingsverkeer in te stellen door het plaatsen van borden C02 en C03 met onderbord OB54 van Bijlage 1 van het RVV 1990 op de Minnehof Oost;

 • door het plaatsen van borden E09zb en E09ze van Bijlage 1 van het RVV 1990 met daarop de vermelding “max ½ h” een parkeerstrook aan de Minnehof Oost aan te wijzen als blauwe zone en het plaatsen van onderborden model 203p met de tekst: ‘ma t/m za 9-18 h’ en deze enkel van toepassing te verklaren op de hierboven vermelde dagen en tijden geldend voor de op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening aangegeven weggedeelte van de Minnehof-Oost;

 • door het plaatsen van bord E06 van Bijlage 1 van het RVV 1990 een parkeerplaats voor gehandicapten in te stellen;

 • de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersborden te plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte situatietekening.

  Namens het college van Eemnes,

  • L.Vos,

   Afdelingsmanager Aanleg en Beheer

   van de BEL Combinatie

Datum: 10 juni 2014,

Bijlagen:

 • -gewaarmerkte situatietekening, d.d. 10 juni 2014

 • -reactienota bij overzicht van zienswijzen (geanonimiseerd)

 • -advies politie d.d. 6 februari 2014

Bezwaar

Voor de mogelijkheden van bezwaar verwijzen wij u naar bijlage A van dit besluit. Hierin vindt u ook informatie over het vragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na de datum van verzending van deze brief bij het college van burgemeester en wethouders te zijn ingediend.

Gemeente Eemnes

Bezwaarschrift

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) kunt u, maar ook andere belanghebbenden bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (meestal het college van burgemeester en wethouders) een bezwaarschrift indienen. Het gemeenschappelijke postadres voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren is: Postbus 71, 3755 ZH EEMNES. Graag vermelden: t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften

Het bezwaarschrift moet, ondertekend door u of uw gemachtigde, worden ingediend binnen zes weken nadat de beslissing waartegen u bezwaar maakt, aan de aanvrager van de beslissing is bekendgemaakt. De bekendmaking gebeurt via een brief van of namens het bestuursorgaan. Als datum van bekendmaking geldt de verzenddatum van die brief. De publicatie in de gemeentelijke advertentie geldt niet als bekendmaking; in de advertentie wordt de datum van de bekendmaking vermeld.

In het bezwaarschrift vermeldt u:

 • -uw naam en adres;

 • -de datum;

 • -tegen welke beslissing u bezwaar maakt (liefst met een kopie van die beslissing);

 • -wat uw bezwaren tegen die beslissing zijn.

Als u het bezwaarschrift door een gemachtigde laat indienen, moet u een door u ondertekende machtiging met het bezwaarschrift mee laten sturen.

Rechtspersonen, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging, moeten een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en hun statuten meesturen.

Procedure

Uw bezwaarschrift wordt behandeld door de Commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie brengt over het bezwaarschrift advies uit aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan beslist daarna.

Voordat de commissie over een bezwaarschrift een advies opstelt, wordt u - of de door u aangewezen persoon - uitgenodigd uw bezwaren mondeling toe te lichten. Ook eventuele andere belanghebbenden én iemand namens het bestuursorgaan worden daarvoor uitgenodigd.

Het bestuursorgaan maakt de beslissing op uw bezwaarschrift aan u met een brief bekend. Het advies van de commissie wordt daarbij meegestuurd.

Voorlopige voorzieningen

Wanneer u - of een andere belanghebbende die bijvoorbeeld bezwaar heeft tegen een aan u verleende vergunning - een bezwaarschrift heeft ingediend en er een spoedeisend belang is, kan bij de "voorzieningenrechter" van de Arrondissementsrechtbank een verzoekschrift (in tweevoud) worden ingediend om een voorlopige voorziening te vragen. Een voorbeeld van een voorlopige voorziening is de gehele of gedeeltelijke schorsing van het besluit. Dit kan betekenen dat dit besluit gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor de duur van de behandeling van het bezwaarschrift, niet in werking treedt.

De voorzieningenrechter treft alleen een voorlopige voorziening als een besluit op het bezwaarschrift, met het oog op de betrokken belangen, waaronder de uwe, niet kan worden afgewacht.

Het verzoekschrift moet worden gestuurd aan:

Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling bestuursrecht

O.v.v. Voorlopige voorzieningen

Postbus 16005 3500 DA Utrecht

U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kosten

Aan het indienen van een bezwaarschrift bij het college zijn geen kosten verbonden. U dient er rekening mee te houden dat aan het indienen van verzoekschrift voor een voorlopige voorziening wel kosten zijn verbonden (griffierecht).

Het bedrag hiervoor kunt u voldoen nadat u van de griffier van de rechtbank een nota hebt ontvangen.

Inlichtingen

Voor verdere inlichtingen over de bezwaarschriftprocedure kunt u terecht bij mevrouw A.M. Schulte of mevrouw S.J. Kist van de BEL Combinatie, tel.nr. 035 751 3305 of 035 751 3292.

Met vragen over de voorlopige voorziening bij de rechtbank kunt u contact opnemen met de Rechtbank Midden-Nederland, tel. nr. (algemeen) 030 223 3000.

Via de websites van de gemeenten kunt u een folder van het Ministerie Justitie downloaden met uitgebreide informatie over het indienen van een bezwaar en de verdere procedure.