Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Amsterdam - Nieuw-WestStaatscourant 2014, 215Overig

Logo Amsterdam - Nieuw-West
Bestuursdwangbesluit sluiting woning Osdorperweg 565 te Amsterdam

Aan de erfgenamen van de heer Arntz en mevrouw Van Meekeren

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West maakt hierbij bekend dat zij een bestuursdwangbesluit heeft genomen. De woning Osdorperweg 565 te Amsterdam is gesloten. De woning blijft gesloten voor de duur van zes maanden: tot 17 mei 2014.

De bevoegdheid tot bestuursrechtelijke handhaving en het opleggen van een last onder bestuursdwang wordt ontleend aan artikel 92 van de Woningwet, artikel 125 en artikel 156 Gemeentewet en artikel 26 van de Verordening op de stadsdelen en artikel 5:32 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (verder Awb). Ingevolge artikel 5:31 van de Awb kan indien de situatie zo spoedeisend is, dat een besluit niet kan worden afgewacht, terstond bestuursdwang worden toegepast, maar wordt zo spoedig mogelijk nadien alsnog een besluit als bedoeld in het eerste lid bekendgemaakt.

De kosten van de toepassing van bestuursdwang komen op grond van artikel 5:25 lid 1 van de Awb voor rekening van de erfgenamen van de heer Arntz en mevrouw Van Meekeren.

Het volledige besluit is in te zien bij het stadsdeel. Hiertoe kunt u contact opnemen: inspectie@nieuwwest.amsterdam.nl of 14 020.

Bezwaar

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 8:1 lid 1 juncto artikel 7:1 lid 1 en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West, postbus 2003,1000 CA Amsterdam. Een bezwaarschrift dient de gronden van het bezwaar te vermelden en een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een datum en naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, dan dient deze een volmacht van u mee te sturen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de behandeling van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U dient daarvoor te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de exacte voorwaarden.