Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2014, 21071Ruimtelijke plannen

Logo Oisterwijk
Bestemmingsplan Park Heerengoed, Oisterwijk

Ter inzage voor beroep van 25 juli tot en met 5 september 2014.

Plangebied

Het plangebied betreft de voormalige locatie van het woonzorgcentrum Thebe, aan de Reuselhof nr. 1 t/m 37. De Reuselhof ligt in Moergestel en wordt omsloten door de Reusel, Oostelvoortjes en Hofakker.

Doel

Met het plan wordt de realisatie van maximaal 40 woningen, verdeeld over verschillende woningtypen, mogelijk gemaakt.

Ter inzage vastgesteld bestemmingsplan

Op 3 juli 2014 heeft de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan Park Heerengoed gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 25 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • door de bestanden te downloaden op de website van de gemeente Oisterwijk (www.oisterwijk.nl);

  • bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 te Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. U dient voor uw vragen over het plan een afspraak te maken.

Beroep

Tegen het besluit van de raad kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt;

  • belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. Jennifer Rama, te bereiken via telefoonnummer: 013 529 13 11 of per e-mail: jennifer.rama@oisterwijk.nl