Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Edam-VolendamStaatscourant 2014, 21060Ruimtelijke plannen

Logo Edam-Volendam
Vaststelling wijzigingbesluit artikel 3.6, lid 1a Wro – Dril 4 en 6

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.6 en artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het wijzigingsplan voor het perceel “Dril 4 en 6” hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan voorziet aldaar in een wijziging van de bestemming “Wonen” (conform de in het bestemmingsplan “Europaplein/Zeestraat e.o.” opgenomen wijzigingsbevoegdheid in artikel 21.3) naar de bestemming “Centrum”. Met deze wijziging wordt tevens het bouwvlak vergroot. Tegen het wijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Inzien

Het wijzigingsbesluit en de bijbehorende planverbeelding liggen met ingang van 25 juli 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het loket van de afdeling VROM, locatie Mgr. C. Veermanlaan 1f te Volendam tijdens de openingsuren van 9.00-12.30 uur. Buiten die uren kan het wijzigingsbesluit op afspraak worden ingezien (tel. 0299 – 398 398).

Digitaal raadplegen

Het wijzigingsbesluit met daarbij horende verbeelding is digitaal te raadplegen middels de website van de gemeente: www.edam-volendam.nl, onder de categorie “Inwoner”, via de Rubriek “Bouwen, wonen, monumenten” → bestemmingsplannen → wijzigingsplannen.

U kunt het wijzigingsbesluit met verbeelding ook rechtstreeks inzien via de landelijke voorziening: http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

Gedurende de eerdergenoemde periode van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingbesluit treedt in werking daags na afloop van vorengenoemde beroepstermijn.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens – gedurende de beroepstermijn – een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. De werking van het besluit wordt dan opgeschort, totdat op het verzoek is beslist. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd.

Edam-Volendam, 22 juli 2014