Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CromstrijenStaatscourant 2014, 20676Ruimtelijke plannen

Logo Cromstrijen
Bekendmaking Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 – 1e herziening – Schenkeldijk, Klaaswaal, Cromstrijen

Vaststelling

Burgemeester en wethouders van Cromstrijen maken volgens artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 8 juli 2014 het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 – 1e herziening – Schenkeldijk, Klaaswaal (kenmerk NL.IMRO.0611.BpLg2013herz01-VS01) heeft vastgesteld.

Plangebied

Het bestemmingsplan omvat de kadastrale percelen D 667 en D 668 gelegen aan de Schenkeldijk in Klaaswaal.

Karakter van het plan

Het betreft een partiële herziening van het geldende plan Landelijk gebied 2013. Met deze herziening worden binnen het plangebied, in plaats van één woning volgens het geldende plan, twee aaneen te bouwen woningen mogelijk gemaakt.

Ter inzage

Met ingang van 21 juli 2014 ligt het vastgestelde bestemmingsplan, inclusief de bijbehorende stukken, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het Servicecentrum. Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.cromstrijen.nl.

Beroep

Beroep tegen vastgesteld bestemmingsplan

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De adressering van het beroepschrift is: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn duurt zes weken en vangt aan op 28 juli 2013.

Toepasselijkheid Crisis- en herstelwet

Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Op grond daarvan dienen de beroepsgronden in het beroepschrift te worden opgenomen. Beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Inwerkingtreding raadsbesluit

Het besluit waarbij het bestemmingsplan is vastgesteld treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Een belanghebbende die beroep heeft ingesteld en van mening is dat het raadsbesluit niet in werking moet treden, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Griffierecht

Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Cromstrijen, 18 juli 2014

Burgemeester en wethouders van Cromstrijen.