Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hollands KroonStaatscourant 2014, 20590Verkeersbesluiten

Logo Hollands KroonHollands Kroon - CORRECTE VERSIE: Verkeersbesluit aanleg fietsstroken op de Oosterterpweg en Noorderdijkweg in het buitengebied Wieringermeer.

kenmerk: Z-027769

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands Kroon zijn op grond van de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

De verkeersveiligheid wordt verbetert door de maximum snelheid op de meeste gemeentelijke wegen buiten de kom te verlagen van 80 naar 60 km/h. Op de Oosterterpweg (vanaf Kreileroord) tot aan de Zuiderdijkweg en op de Noorderdijkweg tot aan de Oom Keesweg worden aan beide zijden fietsstroken aangelegd. Door het verlagen van de snelheid, het attentieniveau te verhogen op kruisingen en de aanleg van de fietsstroken, waardoor de fietser zich veiliger gaat voelen, verhogen we de verkeersveiligheid.

Overwegende:

  • dat door het opnieuw aanbrengen van een slijtlaag op de Oosterterpweg en op de Zuiderdijkweg het wenselijk is deze direct aan te passen naar een weg met fietsstroken;

  • dat de fietsstroken op de Oosterterpweg en Noorderdijkweg worden uitgevoerd in een rode slijtlaag, waarop het symbool van een fiets in markering wordt aangebracht, waardoor deze herkenbaar zijn;

  • dat de fietsstroken door middel van onderbroken markering worden afgescheiden van de rijstrook voor het gemotoriseerde verkeer;

  • dat door de aanleg van fietsstroken een herkenbare, comfortabele en verkeersveilige fietsroute wordt gecreëerd;

  • dat stilstaan en parkeren op fietsstroken niet is toegestaan;

  • dat het verkeersbesluit wordt genomen vanuit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politiechef, eenheid Noord-Holland, en hij kan instemmen met bovengenoemde maatregel;

Belangenafweging ( Awb -procedure)

Er heeft geen ontwerpbesluit ter inzage gelegen.

Besluit

Verkeersbesluit aanleg fietsstroken op de Oosterterpweg en Noorderdijkweg in het buitengebied Wieringermeer.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders, adres: postbus 8 1760 AA ANNA PAULOWNA.

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

Bij de voorziening rechter van de rechtbank Alkmaar kan een verzoek om voorlopige voorziening (waaronder schorsing) worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Afschriften

Politie Noord-Holland

Ondertekening

Anna Paulowna, 10 juli 2014

Burgemeester en wethouders van Hollands Kroon

Namens deze,

E. Baltus

Afdelingsmanager Openbare Ruimte