Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenStaatscourant 2014, 20546Verkeersbesluiten

Logo WaddinxveenGemeente Waddinxveen - Verkeersbesluit ten behoeve van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Graanakker

1. Aanleiding

Op 27 juni 2014isdoor een bewoner van de Tarweakker een verzoek ingediend om in de nabijheid van de woning een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren.

2 . Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaatregeling Waddinxveen 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

3 . Motivering

Uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, is het gewenst om in de nabijheid van de woning van de aanvrager, aan de Tarweakker, over te gaan tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bestemd voor de aanvrager welke in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart (als passagier).

Op basis van een in maart 2014 gehouden parkeeronderzoek blijkt dat ondanks de ruime hoeveelheid openbare parkeerplaatsen de parkeerdruk aan de achterzijde van de woningen aan de Tarweakker (in casu de Graanakker) in de nachtperiode zeer hoog is (100% bezetting). Onder normale omstandigheden kan de beschikbaarheid van een voor de aanvrager geschikte openbare parkeerplaats dan ook redelijkerwijs in de bedoelde periode niet gegarandeerd worden. Ook beschikt de aanvrager niet over een eigen parkeerplaats of garage.

De aanvraag is getoetst aan de “Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Waddinxveen 2014” en akkoord bevonden. Afzetten van de passagier is geen optie. Om het in-/uitstappen mogelijk te maken dient voldoende vrije ruimte beschikbaar te zijn voor het plaatsen van een rolstoel. Een parkeervak op de hoek met voldoende vrije ruimte naast het voertuig is dan ook vereist.

Om de beschikbare parkeercapaciteit niet onnodig te beperken wordt een gehandicaptenparkeerplaats op een hoek van een aantal parkeervakken toegewezen welke in de directe nabijheid van de woning (achterdeur) is gelegen (zie bijgaande kaart). Doordat naast de parkeerplaats een trottoir is gelegen, wordt voorkomen dat van 3 smalle parkeervakken, 2 brede parkeervakken moeten worden gemaakt, hetgeen tot een verlaging van de parkeercapaciteit zou leiden.

In de bestaande jurisprudentie is tevens de hoofdregel geformuleerd (KB van 26 okt. 1990, AB 1991, 437) dat het treffen van verkeersmaatregelen als een normaal maatschappelijke ontwikkeling beschouwd dient te worden, waarvan de nadelige gevolgen (zoals het omrijden, het niet meer kunnen volgen van een bepaalde route die van oudsher wordt gereden, tijdelijke beknotting van de vrijheid om gebruik te maken van de openbare wegen, hogere benzinekosten e.d.) voor rekening van betrokkenen behoren te blijven.

Als uitzondering op deze regel formuleert de Kroon het uitgangspunt dat zich feiten of omstandigheden kunnen voordoen, waardoor een individueel belang ten gevolge van een maatregel zodanig zwaar wordt, dat het uit de maatregel voortvloeiende nadeel, bij handhaving van het besluit, niet ten laste van betrokkenen kan blijven.

4. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur. Hij bracht hierover een positief advies uit.

5. Belangenafweging

Op basis van de Inspraak- en communicatieverordening Waddinxveen, artikel 2, lid 3f is besloten af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure Awb.

Bekende belangen

Eén van de buurtbewoners heeft in een eerdere procedure zijn belangen kenbaar gemaakt. De bewoner betwist de noodzaak van het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. In het kader van de toetsing van de aanvraag is, wat betreft de afweging van belangen, overwogen dat aan het belang dat met dit verkeersbesluit gemoeid is, namelijk het waarborgen van de vrijheid van verkeer voor de aanvrager, redelijkerwijs meer gewicht moet worden toegekend dan aan de belangen van de buurtbewoner (behouden van het openbare karakter van de aangewezen parkeerplaats). De gevolgen van het besluit voor omwonenden en overige weggebruikers worden aangemerkt als zeer beperkt.

De bekendmaking van de terinzagelegging van het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid bezwaar te maken, worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens wordt het verkeersbesluit gepubliceerd op de gemeentepagina in Hart van Holland.

6. Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

  • 1.aan te wijzen een gehandicaptenparkeerplaats aan de Graanakker, ter hoogte van Tarweakker 20, middels plaatsing van het bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met een onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager;

  • 2.een en ander conform de bij dit besluit behorende situatietekening.

Waddinxveen, 14 juli 2014

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de beleidsadviseur verkeer van de afdeling Ruimte,

(R. Luimes)

N.B.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 0182-624633).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

  • a.de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;

  • b.afdeling voorlichting ter publicatie;