Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OuderkerkStaatscourant 2014, 20379Ruimtelijke plannen

Logo Ouderkerk
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Ouderkerk aan den IJssel 2013’, Ouderkerk

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 9 juli 2014 heeft vastgesteld het bestemmingsplan ‘Buitengebied Ouderkerk aan den IJssel 2013’ met IDN-code NL.IMRO.0644.BP1320BU001-VG01.

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Ouderkerk aan den IJssel 2013’ en het besluit tot gewijzigde vaststelling liggen met ingang van 16 juli 2014 voor eenieder ter inzage in het gemeentehuis, Dorpsstraat 42, 2935 AD Ouderkerk aan den IJssel. Het bestemmingsplan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied omvat het buitengebied gelegen ten westen van de kern Ouderkerk aan den IJssel tot aan de gemeentegrens (exclusief het plangebied van het bestemmingsplan ‘IJsseldijk West’), het gebied gelegen ten zuiden van de kern Ouderkerk aan den IJssel tot aan de gemeentegrens, het gebied ten oosten van de kern Ouderkerk aan den IJssel tot en met de Berkenwoudseboezem en het gebied gelegen tussen de Berkenwoudeseboezem en Schaapjeszijde ten noorden van de Nesse Tiendweg (exclusief het plangebied van het bestemmingsplan ‘IJsseldijk Noord 2005’).

Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan is bij de vaststelling een aantal wijzigingen aangebracht. Voor de aangebrachte wijzigingen verwijzen wij u naar de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied Ouderkerk aan den IJssel 2013’ d.d. april 2014.

De belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan vanaf 17 juli 2014 gedurende een termijn van zes weken (tot en met 27 augustus 2014) beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ten aanzien van die onderdelen van het bestemmingsplan die bij de vaststelling zijn gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan komt de bevoegdheid beroep in te stellen ook toe aan de belanghebbende die bezwaar heeft tegen deze wijzigingen.

Voorts kan, indien beroep is ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de exacte voorwaarden vermeld.

15 juli 2014

Burgemeester en wethouders van Ouderkerk