Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoesburgStaatscourant 2014, 19042Ruimtelijke plannen

Logo Doesburg
Vaststelling bestemmingsplan ‘Gasthuishofje Doesburg’, Doesburg

De gemeenteraad van Doesburg geeft, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, kennis van de vaststelling van het bestemmingsplan “Gasthuishofje Doesburg” (NL.IMRO.0221.BPL13002HBI-VA01) in haar vergadering van 26 juni 2014.

De gemeente Doesburg is voornemens het bestemmingsplan ter plaatse van het Gasthuishofje in Doesburg te herzien.

De voorziene ontwikkeling voorziet in een eigentijdse nieuwbouw van 8 seniorenwoningen ter vervanging van 4 bestaande woningen en de renovatie van bestaande 2 woningen (Gasthuisstraat 21C en 21D) middels een verbouwing en kapverhoging. Daarnaast voorziet de ontwikkeling in het aanleggen van een ondergrondse parkeervoorziening en de herinrichting van het omliggende terrein en het aansluitende openbare park met speelgelegenheid.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in deze ontwikkeling.

Terinzagelegging

Met ingang van 10 juli 2014 tot 21 augustus 2014 ligt een analoog exemplaar van het bestemmingsplan “Gasthuishofje doesburg” (bestaande uit een verbeelding, voorschriften, toelichting en bijlagen), het raadsbesluit inclusief de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage op het Publieksbureau, Philippus Gastelaarsstraat 2.

Het publieksbureau is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook is het publieksbureau op maandagavond geopend van 18.00 tot 19.30 uur, desgevraagd kan op deze avond het plan vanaf 18.00 uur gedurende drie aaneengesloten uren worden ingezien.

Het juridisch bindende bestemmingsplan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0221.BPL13002HBI-VA01). Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via de gemeentelijke website.

Beroep en voorlopige voorziening

Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen de hiervoor genoemde besluiten door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, alsmede belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht, een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres zie bovenstaand). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer H. Schuiling (0313 481401).

Doesburg, 9 juli 2014

C.J.G. Luesink, burgemeester

C.W.W. van den Berg, secretaris