Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Groningen (Gr)Staatscourant 2014, 18983Verkeersbesluiten

Logo Groningen (Gr)Verkeersbesluit aanbrengen gele band Maluslaan en Elzenlaan, 10 juli 2014

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de regiopolitie over de handhaafbaarheid van maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage bijgevoegd.

Motivering

Op de openbare weg Elzenlaan, aan de oostzijde over een lengte van ongeveer 7 meter ten zuiden van het kruispunt met de Maluslaan, en op de Maluslaan, aan de noordzijde over een lengte van ongeveer 12 meter ten oosten van het kruispunt met de Elzenlaan wordt een gele doortrokken streep als bedoeld in artikel 23 lid 1 onder g van het RVV 1990 aangebracht tot “gele doorgetrokken streep”.

Bussen kunnen soms de bocht op het kruispunt Elzenlaan – Maluslaan niet nemen. Dit komt door geparkeerde auto’s. Om de doorstroming van het busverkeer te verbeteren is in het verleden in de Maluslaan als proef al gele belijning (stopverbod) aangebracht. Dit blijkt in de praktijk niet voldoende te zijn. Daarom wordt bij de definitieve inrichting de belijning anders aangebracht. Aan de zuidzijde van de Maluslaan toont de rijcurvesimulatie aan dan een parkeerverbod niet noodzakelijk is. Daarentegen is op de Elzenlaan wél een stopverbod nodig nabij het kruispunt Elzenlaan-Maluslaan. Hoewel wettelijk niet noodzakelijk wordt voor de duidelijkheid de binnenbocht van de busroute op het kruispunt Elzenlaan-Maluslaan ook voorzien van gele belijning.

Op grond van artikel 2 lid 1 onder c van het Wvw 1994, “het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan”, acht het college van Burgemeester en Wethouders het noodzakelijk een gele doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23 lid 1 onder g van het RVV 1990 aan te brengen in de Elzenlaan en Maluslaan. Door deze maatregel is het niet meer toegestaan aan deze zijde stil te staan. Daarmee wordt de bruikbaarheid van de weg en de betrouwbaarheid, stiptheid en comfort van de busroute gegarandeerd.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot het aanbrengen van een gele

doorgetrokken streep als bedoeld in artikel 23 lid 1 onder g van het RVV 1990 op de openbare weg Elzenlaan, aan de oostzijde over een lengte van ongeveer 7 meter ten zuiden van het kruispunt met de Maluslaan, en op de Maluslaan, aan de noordzijde over een lengte van ongeveer 12 meter ten oosten van het kruispunt met de Elzenlaan.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon (050) 367 74 83.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

  • -uw naam, adres en telefoonnummer;

  • -de datum waarop u het bezwaar indient;

  • -het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

  • -waarom u het niet eens bent met het besluit;

  • -uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen