Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BussumStaatscourant 2014, 18563Ruimtelijke plannen

Logo BussumVastgesteld bestemmingsplan ‘De Engh-Ceintuurbaan 281'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bussum maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat in de vergadering van 18 juni 2014 de gemeenteraad het bestemmingsplan ’De Engh-Ceintuurbaan 281’ met identificatienummer NL.IMRO.0381.BP2013B001009-on01 heeft vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 maart jl. het besluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidhinder voor dit bestemmingsplangebied vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidhinder liggen, met ingang van 3 juli 2014 voor een periode van zes weken, (tot en met 13 augustus 2014), voor een ieder ter inzage.

Het bestemmingsplan

Het woonzorgcomplex ‘Patria’ aan de Ceintuurbaan 281 te Bussum wordt gerenoveerd en herontwikkeld tot maximaal 72 zelfstandige huurwoningen. Het bestemmingsplan voorziet in de functiewijziging van maatschappelijk naar wonen. Op de begane grond wordt naast de woonfunctie ook voorzien in de mogelijkheid van een maatschappelijke functie.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld. Meer informatie hierover is te vinden in het raadsvoorstel en raadsbesluit, en het vastgestelde bestemmingsplan. Deze documenten zijn te vinden onder www.bussum.nl onder ‘bestemmingsplannen’, ‘De Engh’, ‘De Engh-Ceintuurbaan 281’.

Ter inzage ligging

Binnen de genoemde termijn zijn het vastgestelde bestemmingsplan ‘De Engh-Ceintuurbaan 281’ en het vaststellingsbesluit van dit bestemmingsplan beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.bussum.nl onder ‘bestemmingsplannen’, ‘De Engh’, ‘De Engh-Ceintuurbaan 281’. Het besluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidhinder is beschikbaar op www.bussum.nl onder ‘bestemmingsplannen’. Het bestemmingsplan wordt met het identificatienummer NL.IMRO.0381.BP2013001009-va01 ter inzage gelegd.

Tevens kunnen het vastgestelde bestemmingsplan ‘De Engh-Ceintuurbaan 281’ en het besluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidhinder worden ingezien bij de Centrale Balie van de gemeente Bussum, Brinklaan 35 te Bussum, tijdens openingstijden (dagelijks van 08:30 tot 17:00 uur).

Indienen beroep

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan ‘De Engh-Ceintuurbaan 281’ en tegen het besluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidhinder kan gedurende de termijn van terinzageligging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • 1.een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad tegen het bestemmingsplan en bij het college van burgemeester en wethouders tegen het besluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidhinder naar voren heeft gebracht;

  • 2.een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze, zoals hiervoor genoemd, naar voren te brengen.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘De Engh-Ceintuurbaan 281’ en het besluit Hogere Grenswaarden Wet Geluidhinder treden in werking de dag na die waarop de beroepstermijn verstreken is. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden de besluiten niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

 

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer B. Stolk op het telefoonnummer 035 – 69 28 868.

Bussum,

2 juli 2014