Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2014, 18382Verkeersbesluiten

Logo BestVerkeersbesluit tijdelijke maatregelen Extrema Outdoor 2014

Eigen Kenmerk: IN14-02016

Burgemeester en wethouders van Best,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat in de gemeente Best het evenement “XO live Extrema Outdoor” plaatsvindt;

dat dit evenement in het weekend op zaterdag 12 juli 2014 van 11:00 uur tot 23:15 uur plaatsvindt;

dat tussen de 30.000 en 40.000 bezoekers tijdens het evenement “XO Extrema Outdoor” worden verwacht;

dat in het ‘Verkeerscirculatieplan 2014 XO live Extrema Outdoor’ versie 8 gedateerd 17 juni 2014 de verkeersmaatregelen ten behoeve van “XO live Extrema Outdoor” zijn opgenomen;

dat tijdelijke verkeersmaatregelen rondom het recreatieterrein Aquabest en rondom het stationsgebied worden genomen om de verkeersstromen in goede banen te leiden;

dat de tijdelijke verkeersmaatregelen de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer moeten waarborgen;

dat het verkeer ten behoeve van “XO live Extrema Outdoor” door middel van gele bebording naar de parkeerterreinen, haal en breng locaties en de ingang van het terrein worden verwezen; 

Stopverbod

dat het instellen van een tijdelijk stopverbod aan beiden zijden van de Eindhovenseweg-Zuid de doorstroming waarborgt en verbied dat personen op de rijbaan in- en uitstappen;

dat aan beide zijden van de Oude Rijksweg een stopverbod wordt ingesteld om de doorstroming te waarborgen en verbied dat personen op de rijbaan in- en uitstappen en ter voorkoming van het parkeren van auto’s langs de rijbaan; 

Maatregelen t.b.v. calamiteitenroute

dat de Terraweg onderdeel uitmaakt van de calamiteitenroute;

dat de Terraweg wordt afgesloten voor al het verkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer; 

Maatregelen t.b.v. kiss&ride zone/bus-taxistandplaats

dat de NCB-weg wordt gebruikt als kiss&ride zone, taxistandplaats en toegang biedt tot de parkeergelegenheid voor touringcars;

dat op de NCB-weg een eenrichtingsregime van west naar oost wordt ingesteld;

dat op de aansluitende Hoberglaan een eenrichtingsregime van zuid naar noord wordt ingesteld met een uitzondering voor bestemmingsverkeer;

dat de NCB-weg indien nodig kan worden afgesloten voor het verkeer met een uitzondering voor bestemmingsverkeer, zodat de verkeersveiligheid van de voetgangers komende vanaf de halteplaats voor touringcars, pendelbussen en taxi’s wordt gewaarborgd;  

Afsluitingen ter voorkoming van parkeerhinder

dat de Fazantlaan, Kievietlaan en Patrijslaan worden afgesloten voor al het verkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer, zodat bewoners van de Villawijk geen overlast ondervinden van parkerende voertuigen afkomstig van bezoekers van Extrema Outdoor; 

Overige afsluitingen

dat het fietspad Kanaaldijk-Zuid wordt afgesloten en fietsers middels bebording worden omgeleid over de Kanaaldijk-Noord;

dat ter bevordering van de doorstroming van het verkeer de middenberm op de kruisingen  Eindhovenseweg-Zuid – De Dieze – Terraweg en Eindhovenseweg-Zuid - Kanaaldijk – NCB-weg indien de politie dit noodzakelijk acht, kunnen worden afgesloten;

dat de doorstroming van het verkeer hiermee wordt verbeterd, omdat op bovenstaande kruisingen geen kruisend verkeer mogelijk is; 

Verkeersmaatregelen stationsgebied

dat tijdelijke verkeersmaatregelen rondom het stationsgebied worden genomen om de verkeersstromen aldaar in goede banen te leiden;

dat in het stationsgebied tijdens de duur van “XO live Extrema Outdoor” taxi’s verzamelen ten behoeve van het vervoer van de bezoekers;

dat in het stationsgebied tevens pendelbussen halteren, welke bezoekers naar Extrema Outdoor vervoeren;

dat in eerdere jaren in het stationsgebied verkeersonveilige situaties ontstonden door de grote aantallen taxi’s;

dat de problematiek wordt veroorzaakt doordat taxi’s bij de uitgang van het station willen staan, zodat klanten kunnen in- en uitstappen;

dat op de wegen rondom het station een parkeerverbod wordt ingesteld, zodat taxi’s en bussen uitsluitend op de daartoe aangewezen locaties personen in en uit laten stappen; 

Verkeersregelaars

dat verkeersregelaars op verschillende locaties het verkeer regelen; 

Tekeningen

dat op de bijgevoegde tekening “XO Live (Extrema Outdoor) Scenario 1” met tekeningnummer: H.112621.2-001 de verkeersmaatregelen zijn weergeven; 

Tenslotte

dat hieromtrent overleg met de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost, afdeling B.O.S., is gevoerd;

dat de bovengenoemde wegen in eigendom, onderhoud en beheer zijn bij de gemeente;

dat de afdelingsmanager van de afdeling Uitvoering bij besluit door ons is gemandateerd verkeersbesluiten te nemen; 

gelet op de artikelen 15 en 18, eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

BESLUIT

1) het instellen van een eenrichtingsregime van west naar oost op de NCB-weg tussen de Boslaan Zuid en Hoberglaan door middel van het plaatsen van borden C2 en C3 van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990;

2) het instellen van een eenrichtingsregime van zuid naar noord op de Hoberglaan door het plaatsen van borden C2 en C3 met het onderbord met de tekst “uitgezonderd voor bestemmingsverkeer” van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990;

3) de Kievitlaan, Fazantlaan, en de Patrijslaan af te sluiten voor al het verkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer door middel van het plaatsen van een afzethek met daaraan de borden C1 van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990 en onderbord met de tekst “uitgezonderd bestemmingsverkeer”;

4) het instellen van een stopverbod aan beide zijden van de Eindhovenseweg-zuid vanaf de westelijke toe- en afrit (afrit 28) van de rijksweg A2 tot en met de gemeentegrens Eindhoven door het plaatsen van borden E2 van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990;

5) de Terraweg voor al het verkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer af te sluiten door het plaatsen van bord C1 met het onderbord met de tekst “uitgezonderd bestemmingsverkeer” van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990, indien dit door de politie als noodzakelijk wordt geacht;

6) indien dit door de politie als noodzakelijk wordt geacht de NCB-weg voor al het verkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer af te sluiten door het plaatsen van bord C1 met het onderbord met de tekst “uitgezonderd bestemmingsverkeer” van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990;

7) de middenberm op de kruisingen Eindhovenseweg-Zuid / Terraweg / De Dieze en de Eindhovenseweg-Zuid / NCBweg / Kanaaldijk af te sluiten voor het verkeer, indien de politie dit noodzakelijk acht, middels het plaatsen van afzethekken;

8) aan beiden zijden van de wegen Hoofdstraat (vanaf Tapijtcentrum Nederland BV), Oirschotseweg (tussen Spoorstraat en Hoofdstraat), Kerkhoffpad, Spoorstraat, Stationsplein en het parkeerterrein aan de Molenstraat een stopverbod wordt ingesteld door het plaatsen van borden E1 van het Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990;

zoals het een en ander is aangegeven op de bijgevoegde tekening “XO Live (Extrema Outdoor) Scenario 1” met tekeningnummer: H.112621.2-001.

Best, 23 juni 2014

Burgemeester en wethouders van Best,
Namens deze, dhr. J.B. Sellink MPM
afdelingsmanager Uitvoering

Mededelingen

Bezwaar

Binnen zes weken kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De termijn van zes weken begint op de dag na de datum waarop dit besluit in de Staatscourant is gepubliceerd.

Bij onverwijlde spoed, hebt u de mogelijkheid een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen, indien u tevens een bezwaarschrift hebt ingediend. U bent hiervoor griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden