Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2014, 18381Verkeersbesluiten

Logo BestOntwerp verkeersbesluit aanpassen fiets- en voetgangersoversteken Heivelden-Zuid/Heuveleind

Eigen Kenmerk: IN14-02857

Burgemeester en wethouders van Best,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht, het mandaatbesluit en –register van de gemeente Best en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan – Beleidsnota – Waar willen we naartoe? (2008).

Overwegende

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een verbod of gebod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van

Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers. 

Is het gewenst om

In de wijken Heivelden-Zuid en Heuveleind op alle fiets- en voetgangersoversteken een uniforme voorrangsregeling in te stellen, waarbij het verkeer op de wegen Heivelden-Zuid en Heuveleind voorrang heeft op alle uit zijwegen komend of overstekend verkeer. 

Motivering

Op de wegen Heivelden-Zuid en Heuveleind hebben een aantal ongevallen met fietsers en voetgangers plaatsgevonden. Een van de achterliggende oorzaken blijkt de voorrangssituatie op de wegen te zijn. Verkeer op de Heivelden-Zuid en Heuveleind heeft voorrang op verkeer uit zijwegen. Ook heeft het verkeer voorrang op de meeste fietsers bij fietsoversteken, hierop zijn echter uitzonderingen. Daarnaast zijn er ook een aantal voetgangersoversteken waar voetgangers juist weer voorrang hebben. Deze voetgangersoversteken mét voorrang liggen in een aantal gevallen pal naast een fietsoversteek zónder voorrang. De voorrangssituatie op beide wegen is hiermee inconsequent en werkt verwarring in de hand. Bijvoorbeeld door CROW wordt aangeraden om voetgangersoversteekplaatsen alléén toe te passen op kruispunten. Fiets- en voetgangersoversteken op Heivelden-Zuid en Heuveleind liggen ook op wegvakken. Op diverse 50 km-wegen in Best zijn de afgelopen jaren oversteeklocaties aangepast. Ter voorkoming van schijnveiligheid en ter bescherming van de zwakkere verkeersdeelnemers is bewust gekozen voor het uit de voorrang halen van fiets- en voetgangersoversteken op wegvakken. Bij rotondes, waar naderend verkeer toch al voorrang moet verlenen, hebben fietsers en voetgangers juist wel voorrang gekregen.  Heivelden-Zuid en Heuveleind zijn ook 50 km-wegen. Om de ingezette lijn voort te zetten en een consequent beleid te voeren, maar vooral om ongevallen door onduidelijke voorrangssituaties in de toekomst te voorkomen, worden alle fiets- en voetgangersoversteken over de Heivelden-Zuid en Heuveleind (met uitzondering van de 30 km-zone rondom het winkelcentrum), uit de voorrang gehaald. Voor de fiets- en voetgangersoversteek ter hoogte van de Antoniusschool worden aanvullende maatregelen getroffen, deze oversteek valt buiten dit besluit en wordt in een separaat verkeersbesluit behandeld. 

Belangenafweging

Een oversteek in de voorrang biedt comfort aan fietsers en voetgangers in die zin dat zij doorgaans zonder wachttijd kunnen oversteken. Op 50 km-voorrangswegen leiden oversteken in de voorrang echter tot zgn. “schijnveiligheid”. Fietsers en voetgangers gaan er vanuit voorrang te krijgen en zijn minder alert. Automobilisten verwachten juist niet voorrang te hoeven verlenen. Dit veiligheidsaspect weegt zwaarder dan het comfort. 

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gevoerd met de politie Oost Brabant, District Eindhoven, Basisteam De Kempen

BESLUIT

De fiets- en voetgangersoversteken over de 50 km-wegen Heivelden-Zuid en Heuveleind (ter hoogte van Aardheuvel, Trefheuvel, Vogelhei en Buseind) uit de voorrang te halen, door middel van het aanpassen van bestratingen, markeringen (haaientanden, blokmarkering, kanalisatiestrepen, zebrastrepen) en bebording (borden B6, L2).

Best, 23 juni 2014

Burgemeester en wethouders van Best,
Namens deze, dhr. J.B. Sellink MPM
afdelingsmanager Uitvoering

Mededelingen

Zienswijze

Het ontwerp verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de publicatie in de Staatscourant voor één ieder ter inzage bij de receptie gedurende de openingstijden van het gemeentehuis te Best.

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best. U kunt uw zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Best, postbus 50, 5680 AB Best.