Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2014, 18012Ruimtelijke plannen

Logo Kaag en BraassemOntwerpbestemmingsplan Floraweg 64a en b, Roelofarendsveen

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Floraweg 64a en b, Roelofarendsveen’ met ingang van donderdag 26 juni 2014 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Inzage is mogelijk gedurende de openingstijden, of op afspraak.

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar maken. De zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. De gemeenteraad zal degenen die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt in de gelegenheid stellen een nadere mondelinge toelichting te geven.

Het plan betreft een bestemmingsplanwijziging voor uitsluitend de locatie achter de huidige woning aan Floraweg 64 te Roelofarendsveen. Dit bestemmingsplan betreft de het mogelijk maken van een bloembinderij met bedrijfswoning waarbij sanering van de aanwezige kassen en het graven van compensatiewater een voorwaarde is.

De gemeenteraad zal binnen twaalf weken na afloop van de inzagetermijn beslissen over vaststelling van het bestemmingsplan. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op de website, www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer van het plan is NL.IMRO.1884.BPFLORAWG64AEN64B-ONT1. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantadviseurs, tel.: 071-3327272, e-mail: info@kaagenbraassem.nl.

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

25 juni 2014