Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergambachtStaatscourant 2014, 17681Ruimtelijke plannen

Logo Bergambacht
Wijzigingsplan ‘Kerkweg Berkenwoude’ vastgesteld, Bergambacht

Burgemeester en wethouders van Bergambacht maken bekend dat zij op 20 mei 2014 het wijzigingsplan Kerkweg Berkenwoude (NL.IMRO.0491.WP1432KW001-VA01) hebben vastgesteld. Het plan is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan.

Het wijzigingsplan ligt van 25 juni tot en met 5 augustus 2014 ter inzage bij de publieksbalie van de afdeling ROB in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 5, Bergambacht, tijdens bezoekuren (maandag tot en met donderdag van 8.30 -12.00 uur). Tevens is het plan in te zien op de gemeentelijke website www.bergambacht.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Met betrekking tot het ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt, daarom kunnen uitsluitend belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat geweest zijn een zienswijze kenbaar te maken, gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op 6 augustus 2014. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep instelt, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van voornoemde Afdeling. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.