Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2014, 17200Vergunningen

Logo Korendijk
Bekendmaking beschikking omgevingsvergunning Dorpsstraat te Zuid-Beijerland, Korendijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.10 en 2.12, lid 1 onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor de activiteiten:

  •  Bouwen;

  •  RO (afwijken van de bestemming).

Omschrijving: het bouwen van een woning

Locatie: Dorpsstraat te Zuid-Beijerland, Kadastraal bekend gemeente BEL02, sectie C,

nummers C 01999 en C 02879.

De beschikking met de hierbij horende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Piershil. Tevens is de beschikking in te zien op onze website www.korendijk.nl.

Tegen het besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat open voor belanghebbenden die:

  •  tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college;

  •  kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren te brengen.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepsschrift is verstreken. Het indien van een beroepsschrift schorst de werking van het besluit niet.

Mocht er een belang zijn dat het besluit niet in werking treedt, dan kan er een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd binnen een termijn van zes weken treedt de beschikking pas in werking nadat over het verzoek een beslissing is genomen.